👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans nyhet

Skapad 2017-09-04 15:27 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Den rubriken som löd, ”Vettvilling höll stora delar av Svedala i skräck”, var inte överensstämmande med verkligheten. Det vet jag eftersom jag hade varit där och visste att ”vettvillingen” var en smålänning med gevär som sköt salut för en student och inte en galning som hotade någon med sitt gevär. Mina föräldrar var däremot inte där och trodde tills jag berättade sanningen att de ovetandes varit hotade till livet. Vi möter varje dag påståenden som kan vara svåra att verifiera som sanna eller osanna. Ofta kommer dessa påståenden från tidningar, TV eller internet de har kallats den tredje makten sidan om riksdagen och domstolarna. Det är därför viktigt att ni lär er hur dessa medier fungerar och hur ni kritiskt ska kunna läsa en tidning, titta på TV eller inhämta information från medierna på internet.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska träna på följande förmågor:

analysera, uttrycka och värdera olika ståndpunkter, argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, söka information och värdera deras relevans och trovärdighet

Du ska kunna plocka ut och värdera viktiga händelser som du presenterar för klassen

Du ska kunna se sambandet mellan medier och det demokratiska samhället.

Du ska kunna se hur medier fungerar som opinionsbildare.

Du ska kunna jämföra samma nyhet i olika medier och källkritiskt granska informationen

Du ska dessutom när vi är färdiga med detta arbetsområde använda rätt begrepp i rätt sammanhang och med ett adekvat ordförråd beskriva aktuella händelser muntligt.

Undervisningen

Vi går tillsammans igenom hur man plockar ut information ur olika medier och tittar gemensamt på hur vi analyserar nyheten sedan bokar du  tid, förbereder, och genomför redovisningen av veckans nyhet enskilt. Vi kommer att under hela läsåret lyssna på allas redovisning av veckans nyhet 1-2 ggr.

 

Bedömning

Jag tittar på din förmåga att analysera, värdera och söka information för att sedan kritiskt granska dina källor. Du kommer att ha chans att visa dina kunskaper under hela detta läsår genom de redovisningar du gör. Under hösten kör vi en omgång med feedback (formativt) som du sedan kan använda dig av under vårens redovisningar vilka det också ges feedback på, detta är en återkommande uppgift under hela er högstadietid 

Matriser

Sh
Veckans nyhet

E
C
A
Kunskapskrav
Eleven har (…) kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  • Sh  E 9
Du beskriver sambandet mellan medierna och det demokratiska samhället. grundläggande
Du beskriver och förklarar sambandet mellan medierna och det demokratiska samhället. goda
Du beskriver och förklarar sambandet mellan medierna och det demokratiska samhället och problematiserar det. mycket goda
Kunskapskrav
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då (…) samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  • Sh  E 9
Du beskriver hur medier fungerar som opinionsbildare. enkla
Du beskriver och förklarar hur medier fungerar som opinionsbildare. förhållandevis komplexa
Du beskriver och förklarar hur medier fungerar som opinionsbildare och problematiserar komplexa
Kunskapskrav
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett (…) fungerande sätt.
  • Sh  E 9
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att analysera hur medier fungerar. i huvudsak
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att analysera hur medier fungerar. relativt väl
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att analysera hur medier fungerar. väl
Kunskapskrav
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då (…) samband med (…) underbyggda resonemang.
  • Sh  E 9
Du plockar ut viktiga händelser som presenteras i massmedia som du presenterar för klassen och berättar varför de är viktiga. enkla enkla och till viss del
Du plockar ut viktiga händelser som presenteras i massmedia som du presenterar för klassen, berättar varför de är viktiga och visar på samband förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
Du plockar ut viktiga händelser som presenteras i massmedia som du presenterar för klassen, berättar varför de är viktiga, visar på samband och generaliserar. komplexa välutvecklade och väl
Kunskpskrav
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med (…) resonemang och (…) underbyggda argument och kan då i (…) utsträckning växla mellan olika perspektiv
  • Sh  E 9
Du jämför nyheterna i 2-3 olika medier visar på olikheter eller likheter. enkla till viss del viss
Du jämför nyheterna i 2-3 olika medier och visar på olikheter och likheter. utvecklade relativt väl förhållandevis stor
Du jämför nyheterna i 2-3 olika medier, visar på olikheter och likheter och problematiserar. välutvecklade väl i stor
Kunskapskrav
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett (…) fungerande sätt och för (…) och (…) underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  • Sh  E 9
Du söker och källkritiskt granskar information i olika massmedia i huvudsak
Du söker och källkritiskt granskar information i ett par olika massmedia och jämför fakta relativt väl
Du söker och källkritiskt granskar information i ett par olika massmedia, jämför fakta och generaliserar väl