👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lägerskola Flämslätt

Skapad 2017-09-04 17:30 i Friskolan Metis Grundskolor
En planering för vår årliga lägerskola. Utöver samarbetsövningar och kanotpaddling kommer lägret ha inslag från vårt tema "Upptäckter som förändrade världen".
Grundskola F – 5 Idrott och hälsa SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Är du sugen på läger?! Klart man längtar till kanotpaddling, Jakten på Metis tårar, leta grodor, spökhistorier, pejling pejling..... Och har man tur kanske man kan ta ett dopp! Detta är en av läsårets höjdpunkter och ett viktigt tillfälle för att svetsa samma grupperna på skolan. Har du tänkt på hur många förmågor vi tränar under lägret? En del av dem hittar du i den här planeringen.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Målet med vår lägerskola är att ge tillfälle till arbete med läroplanens Övergripande mål och riktlinjer.
I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan.
Viktiga mål under lägret är också flera av idrottsförmågorna.

Kopplingar till läroplanen

Koppla de mål ur Syfte och Centralt innehåll som behandlas under arbetsområdet.

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

...din förmåga att förstå innebörden av de begrepp som är kopplade till demokrati, allas lika värde, natur, miljö och fysiska aktiviteter.

...din förmåga att samtala, diskutera och reflektera över ovanstående begrepp och aktiviteter.

Undervisning

Några veckor in på höstterminen åker vi till Flämslätt på lägerskola.
Vi arbetar i åldersblandade grupper och går runt på olika stationer. Innehållet i stationerna är både kopplat till det tema vi arbetar med, men innehåller också samarbetsövningar och övningar kring demokrati. Under hela lägerskolan sker undervisning utomhus och vi arbetar mot många friluftsmål i idrottsämnet.

Vi arbetar i olika gruppkonstellationer beroende på arbetets inriktning. Ibland F-1 och 2-5, men också F-5 i vissa moment.

Några återkommande aktiviteter under lägret är bland annat kanotpaddling (åk 2-5), kojbygge (åk F-1), Jakten på Metis tårar, lägerbål med sång och korvgrillning med föräldrar.

Vi följer alltid upp lägret på skolan genom en lägerrapport.

Bedömning

Vi kommer att bedöma på vilket sätt:

 • du engagerar dig i aktiviteterna och tar ansvar för ditt och din grupps arbete.
 • du har kunskap om demokratins principer och utvecklar din förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • du visar att du har en vilja att handla också med andras bästa för ögonen.
 • du respekterar andra människors egenvärde.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • genomför och anpassar dig för utevistelsen och friluftslivet på Flämslätt.
 • du visar att du tar ansvar för närmiljön och visar att du förstår Allemansrättens grunder.
 • du visar hänsyn och tar ansvar för ditt agerande i lekar vid natur- och utevistelse.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6