👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigans kärnverksamhet

Skapad 2017-09-05 08:50 i Änggårdens förskola Ale
Förskola
Vi arbetar för en trygg, rolig och lärorik verksamhet. Vi har individens behov i fokus för att varje barn ska få lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar med ett tillåtande förhållningssätt för att barnen ska känna att de har inflytande i verksamheten och att deras idéer och åsikter är betydelsefulla.

Innehåll

Normer och värden

Vårt arbete: 

Vi arbetar medvetet för att stödja barnens utveckling genom att vara lyhörda och närvarande i verksamheten. Vi finns på barnens nivå för att se varje individ och då kunna bemöta utifrån behov och intresse. Vi har en ständigt pågående diskussion i vårt arbetslag om vår gemensamma barnsyn.

Vi arbetar aktivt tillsammans med barngruppen för att främja respekt och att visa hänsyn mot varandra, men också vikten av att ta ansvar. T.ex. genom att vi pedagoger är goda förebilder, men också genom att läsa sagor med koppling till värdegrund. Vi arbetar aktivt med samtalet i stunden, om vad vi gör och det som sker.  På liknande sätt arbetar vi med lika värde, öppenhet och solidaritet, genom att vara goda förebilder men också genom samtal. Vi sätter hela tiden ord på det vi ser och gör för att tillsammans utveckla tanken och vidga barnens erfarenhetsvärld och perspektiv.

 

Utveckling och lärande

Vårt arbete:

Vi ser hela dagen som vår plats för undervisning och lärande och tar aktivt tillvara på de spontana liksom de planerade undervisningstillfällena T.ex. pratar vi matematik när vi delar frukt vid fruktstunden, räknar fingrarna när vi tar på fingervantarna i tambursituationen och tränar motoriken när barnet klättrar upp på stegen till skötbordet. Vårt arbete tar sin utgångspunkt i läroplanen och för att arbeta mot läroplanens strävansmål.

Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer för att följa barnens intressen, behov och inspirera till nya upptäckter och utforskande. Vi använder oss av IKT för att skapa ytterligare en dimension av lärmiljö. Vi använder oss då av IPad och projektor för att upptäcka och utforska på varierande sätt. Vi finns närvarande i barnens lek, när vi bjuds in,  och uppmuntrar och utmanar för att stimulera nyfikenhet och väcka nya tankar och funderingar för vidare utveckling hos barnet. Det lustfyllda lärandet är vår utgångspunkt.

- Vi arbetar med matematik genom att t.ex. Spela spel, pussla, sortera, räkna, använda matematiska begrepp och  leka med färger och former på olika sätt.

- Vi arbetar med språk genom att samtala under dagen, men även genom att  t.ex.  läsa sagor, sjunga, rim och ramsa, leka med mungymnastik och munmotorik. Vi har börjat att använda bildstöd och TAKK (tecken som stöd).

- Vi arbetar med skapande verksamhet genom att t.ex. måla med olika slags färger och material, vi skapar med naturmaterial och vi leker med play doh på olika sätt. Vi spelar också rytminstrument, sjunger, dansar och dramatiserar tillsammans.

- Vi arbetar med rörelse och grovmotorik både inomhus och ute på vår gård genom att t.ex. springa, hoppa, klättra och balansera. 

- Vi arbetar med konstruktion och teknik genom att bygga och skapa i olika material som t.ex.sand, play doh, duplo, klossar och plusplus och hur saker och ting fungerar.

- Vi arbetar med naturkunskap genom att t.ex. samtala om årstiderna, samla naturmaterial utomhus och utforska gården/skogen. Vi utforskar kemiska processer och fysikaliska fenomen med t.ex. snö och is på vintern och utforskar vatten både inne och ute. Vi samtalar också om vår natur och hur vi kan ta hand om den på ett bra sätt.

 

Barns inflytande

Vårt arbete:

Vi vill att varje barn ska känna att vi pedagoger lyssnar aktivt på åsikter, funderingar, tankar och idéer.

Vi arbetar medvetet med ett tillåtande förhållningssätt samtidigt som vi är närvarande och lyhörda. På detta sätt fångar vi upp barnens intressen och kan stödja dem genom att utmana och vidareutveckla tankar och idéer. 

Vi arbetar aktivt med att barnen är med och påverkar sin verksamhet inom de ramar och förutsättningar som finns. T.ex. genom att vara delaktiga i att förändra våra lärmiljöer. Vi samtalar med barnen om vad de skulle vilja leka i ett visst rum och vilka material de skulle vilja använda och hjälps sedan åt att ställa iordning miljön för att barnen ska vara med i processen och känna delaktighet.

 

Förskola och hem

Vårt arbete:

Vår första kontakt med nya familjer sker genom inskolningssamtal för att skapa en god relation och ett förtroende  för vårdnadshavaren till oss pedagoger. Vi kan då också bemöta barnet på bästa sätt under inskolningen efter att ha fått ta del av vårdnadshavarnas berättelse om sitt barn.

Vi har daglig kontakt med vårdnadshavare om deras barn. Detta för att kunna bemöta varje barn efter barnets dagsform och de behov som finns.

Vi arbetar aktivt med dokumentation genom Unikum där vi skriver lärloggar och utvecklingssamtal. Vi bygger också en bro mellan förskola och hem genom att varje vecka blogga om verksamheten, dels för att öka inblicken i vad barnen gör på förskolan men också för att ge möjlighet till dialog kring barnens utveckling och lärande.

Vi har också föräldramöte varje år där utrymme ges för vårdnadshavare att lyfta tankar och funderingar.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016