Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-09-05 10:23 i Hovgårdsskolan Halmstad
Planering för arbetsrområdet Europa, åk 5
Grundskola 5 Geografi
Du ska få bekanta dig med länder och jämföra dem med varandra. Du ska även få kunskaper om Europas namngeografi, naturlandskap, klimat och befolkning.

Innehåll

Syfte med undervisningen

När du arbetar med området Europa ska du utveckla förmågan att:

 • resonera om olika processer i naturen och vilka konsekvenser de kan få,
 • använda geografiska begrepp,
 • använda kartor och andra geografiska källor,
 • beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt,
 • lära dig om Europas länder (kultur, typiska saker, m.m.)

 

Det här ska vi göra

Vi kommer att se filmer och läsa olika texter samt samtala och diskutera i större eller mindre grupper, för att lära geografiska ord och begrepp samt mer om 

 • naturens processer
 • natur- och kulturlandskap
 • Europas naturresurser
 • befolkningsfördelning
 • namngeografi
 • kartan
 • levnadsvillkor

Det här ska vi bedöma

Dina kunskaper om natur- och kulturlandskap och hur du resonerar om processer som formar jordytan, naturresurser och befolkningsfördelning.
Din förmåga att välja och använda geografiska begrepp, kartor och andra geografiska källor
Din förmåga att beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Din förståelse för vad ojämlika levnadsvillkor innebär och hur de kan förbättras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Europa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
BEGREPPSLIG FÖRMÅGA (viktiga ord och begepp)
Du använder inga ämnesspecifika begrepp eller använder dem felaktigt.
Du använder några korrekta och ämnesspecifika begrepp
Du använder flera ämnesspecifika begrepp, som dessutom förklaras och används på ett begripligt och korrekt sätt.
ANALYS FÖRMÅGA (jämföra och se samband)
Du har inte visat att du kan göra jämförelser/analyser och påvisa samband. Du beskriver inte orsaker och konsekvenser.
Du gör någon eller några jämförelser/ analyser.
Du gör några relevanta jämförelser. Du har förmåga att se likheter och skillnader och du beskriver orsaker och konsekvenser på ett enkelt men klart sätt.
FÖRMÅGA ATT HANTERA INFORMATION (söka information och värdera den)
Du behöver hjälp med att hitta rätt typ av information. Du behöver också hjälp med att bearbeta information och att veta skillnaden mellan fakta och värderingar. Du behöver hjälp att söka information från olika källor.
Du kan hitta enklare fakta i olika typer av källmaterial. Du använder och bearbetar information från ett par källor.
Du letar aktivt upp olika källmaterial för att få idéer till ditt arbete. Du kan välja ut och värdera den information som passar till uppgiften. Du använder också flera olika källor och granskar dem på ett kritiskt sätt.
KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA (egna åsikter)
Du har inte visat att du kan uttrycka några egna ståndpunkter eller åsikter
Du lyfter fram vissa egna åsikter och ståndpunkter och motiverar dessa på ett enkelt men förståeligt sätt. Du har visat att du kan framföra och bemöta argument.
Du visar god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar även dina åsikter och ståndpunkter på ett tydligt sätt. Du framför och bemöter argument och kan i viss mån resonera kring andras argument.
METAKOGNITIV FÖRMÅGA (analys)
Du behöver hjälp med att resonera och reflektera kring ämnets orsaker, konsekvenser och/eller lösningar. Fakta och slutsatser ger inte läsaren tillräcklig förståelse för ämnet
Du resonerar och reflekterar något kring ämnets orsaker konsekvenser och/eller lösningar. Fakta och slutsatser ger läsaren viss förståelse för ämnet.
Du har god insikt i ämnets orsaker och konsekvenser och visar detta genom att de tankar du för fram underbyggs med hjälp av fakta. Fakta och slutsatser ger läsaren en god förståelse för ämnet.
KUNSKAPS-FÖRMÅGA (fakta)
Du visar på ingen eller få fakta kunskaper om Europas namn och lägesgeografi
Du visar på några fakta kunskaper om Europas namn och lägesgeografi
Du visar på flera fakta kunskaper om Europas namn och lägesgeografi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: