👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2017-09-05 13:39 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundläggande svenska
Grundskola 3 Svenska
Genom undervisningen kommer vi att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva olika typer av texter. Vi lägger också stor vikt på att kunna tala inför en grupp, och att lyssna på andra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor;

 • förstå det du läser
 • läsa med flyt
 • läsa och skriva olika slags texter
 • använda punkt, stor bokstav och frågetecken i dina texter
 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva läsligt för hand, på surfplatta och dator
 • samtala och lyssna på andra
 • muntliga presentationer
 • kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra

Bedömning - vad och hur

Kunskapskraven nedan bedömer vi genom;

 • dina texter där vi bedömer innehåll, grammatik och stavning
 • observationer när du samtalar, lyssnar och redovisar
 • observerar din förmåga att skriva läsligt för hand, på surfplatta och dator
 • granskning av din förmåga att läsa med flyt och i samtal visa att du förstår vad du läst
 • observation av din förmåga att arbeta enskilt och att samarbeta med andra

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få träna på din svenska genom att;

 • läsa olika sorters texter, både högt och tyst
 • läsa böcker och berätta det man har läst för någon
 • träna stavning och grammatik 
 • träna på alfabetet och alfabetisk ordning
 • skriva texter både för hand och på surfplatta och dator
 • skriva olika sorters texter, både enskilt och i grupp
 • träna på att bearbeta dina texter
 • träna på att prata för mindre grupper och hela klassen
 • söka information i böcker och på nätet
 • öva på olika strategier för att minnas
 • träna på att lyssna på varandra

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3