👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3a HT-17

Skapad 2017-09-05 15:53 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Med fokus på de fyra räknesätten under ht 2016, åk 3
Grundskola 3 Matematik

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din kommunikativa, begreppsliga, metakognitiva och analytiska förmåga att:

 • kunna talens uppbyggnad upp till 1000 (ental, tiotal, hundratal och tusental)
 • kunna räkna addition och subtraktion 0-200 med tiotalsövergång
 • kunna ha förståelse för hur multiplikation är uppbyggt (tabell 2-5)
 • kunna ha förståelse för hur division är uppbyggt
 • uppskatta och jämföra inom vikt, volym och längd
 • kunna beskriva och namnge geometriska figurer (cirkel, rektangel, kvadrat, triangel, kon, kub, klot, cylinder, rätblock)
 • kunna avläsa klockan analog tid
 • kunna avläsa en termometer
 • kunna ge förslag på hur man löser matematiska problem
 • kunna göra och avläsa olika digram

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • arbeta med läromedlet Favorit matematik
 • arbeta enskilt, i par och i helklass (EPA)
 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar
 • arbeta praktiskt med konkret material 

Innehåll

Syfte från kursplanen i matematik

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla: 

Centralt innehåll i matematik

I undervisningen kommer vi att behandla:

Bedömning

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda de begrepp som anknyter till arbetsområdet.
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • använda olika matematiska uttryck för att diskutera.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan dels när du arbetar i boken, vid muntliga diskussioner och dels genom diagnoser.

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömning i matematik

Kapitel 1

-talen 0-1000 -addition och subtraktion med uppställning -växling över 0 -uppställning med flera termer
Du har inte visat att du har godtagbara kunskaper för år 3
Du har visat att du har godtagbara kunskaper för år 3
Du har visat att du har mer än godtagbara kunskaper för år 3
Talen 0-1000
Tex placera talen på en tallinje, avgöra storleksförhållanden
Du har inte visat att du kan placera de flesta talen mellan 0-1000
Du kan placera de flesta talen mellan 0-1000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden, med hjälp av > < =
Du kan med säkerhet placera talen mellan 0-1000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden, med hjälp av > < =
Addition
Uppställning med minnessiffror
Du kan ställa upp tal och behöver ibland hjälp med att räkna med minnessiffror.
Du är säker på uppställning och använder minnessiffror mestadels på rätt sätt.
Du är säker på uppställning och använder minnessiffror korrekt. Dessutom använder du ibland uppställning som en metod utanför matteboken.
Subtraktion
Uppställning och växla över 0
Du kan ställa upp tal och behöver ibland hjälp med att subtrahera på rätt sätt. Du är osäker på växling.
Du kan ställa upp tal och subtraherar på rätt sätt. Du kan i de flesta fall växla på rätt sätt.
Du ställer upp och subtraherar på rätt sätt och växlar på ett säkert sätt.

Kapitel 2

-sambandet mellan addition och multiplikation -kommutativa lagen om multiplikation -multiplikationstabeller
Du har inte visat att du har godtagbara kunskaper för år 3
Du har visat att du har godtagbara kunskaper för år 3
Du har visat att du har mer än godtagbara kunskaper för år 3
Se samband
sambandet mellan addition och multiplikation
Du kan med bildstöd räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation.
Du kan räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation.
Du kan räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation samt resonera för olika lösningar.
Kommutativa lagen
Multiplikation 2x3=3x2
Du kan med hjälp använda dig av den kommutativa lagen.
Du använder ibland den kommutativa lagen för att underlätta uträkningar.
Du använder dig av den kommutativa lagen för att underlätta uträkningar.
Multiplikation
Tabellkunskap
Du kan tabellerna 10, 2, och kan vissa andra gångertal utantill. Du tar ofta hjälp av uppskrivna tabeller.
Du kan ett flertal tabeller utantill och vet hur du kan räkna ut gångertal som du inte kan utantill.
Du kan ett flertal tabeller utantill och har hittat en fungerande strategi för hur du kan räkna multiplikations-uppgifter.

Kapitel 3

- Prioriteringsregeln - Uttryck, bilda uttryck utifrån en bild. - Strategier för problemlösning. - Multiplikation med uppställning. - Multiplikation med uppställning och minnessiffra.
Du har inte visat att du har godtagbara kunskaper för år 3
Du har visat att du har godtagbara kunskaper för år 3
Du har visat att du har mer än godtagbara kunskaper för år 3
Prioriteringsregeln
Räkna ut multiplikations först i tel som tex: 4x3+2=12+2=14
Du kan göra en rätt beräkning ifall multiplikationen står först.
Du kan göra en rätt beräkning och räkna ut multiplikationen först.
Du kan göra en rätt beräkning och räkna ut multiplikationen först. Samt använda detta sätt vid lästal.
Multiplikation
Uppställning OBS! Alla har inte arbetat med uppställning
Du kan ställa upp enkla multiplikationstal med uppställning, utan minnessiffra.
Du kan ställa upp enkla multiplikationstal med uppställning, och är på gång att kunna räkna med minnessiffra.
Du kan ställa upp enkla multiplikationstal med uppställning, och börjar bli säker på att räkna med minnessiffra.

Kapitel 4

- Delningsdivision. - Innehållsdivision. - Kontrollera division. - Skriva division på olika sätt. - Prioriteringsregeln. - Proportionalitet.
Du har inte visat att du har godtagbara kunskaper för år 3
Du har visat att du har godtagbara kunskaper för år 3
Du har visat att du har mer än godtagbara kunskaper för år 3
Division
Delningsdivision Innehållsdivision Kontrollera division
Du förstår vad division innebär och kan med hjälp av laborativt material eller bildstöd räkna ut enkla divisioner.
Du förstår vad division innebär och kan räkna ut enkla divisioner samt kontrollera med hjälp av multiplikation.
Du förstår vad division innebär och kan räkna ut enkla divisioner samt kontrollera med hjälp av multiplikation. Du kan också göra uträkningar från lästal.
Rest
13/2=6, rest 1
Du kan dividera med bildstöd och se när det blir rest.
Du kan dividera och se när det blir rest utan bildstöd.
Du kan dividera och se när det blir rest samt kontrollera med hjälp av multiplikation och addition.