👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsvandring

Skapad 2017-09-07 10:54 i Pysslingen Förskolor Kyrkviken Pysslingen
Förskola
''Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet'' (Lpfö 98/16, s. 5).

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund

Trygghetsvandring en strukturerad metod för att få alla barn i en förskola att tillsammans med en pedagog föra samtal om hur man kan förbättra olika områden i förskolans miljö för att det ska bli tryggare och mer trivsamt. Det är en föränderlig metod för att upptäcka och åtgärda platser och områden som upplevs som otrygga eller bedöms vara osäkra. 

Denna metod utvecklades i början av 2000-talet av Gerd Cruse Sondén på ’Tryggare och Mänskligare’ i Göteborg. Metoden har utvecklats vidare av kollegor på TMG där man har sett att i många sammanhang har barn och unga mycket att tillföra i samtalen, de upplever och ser saker som vi vuxna inte ser. Därför har denna vandringsmodell vidareutvecklats och anpassats till att barn och ungas perspektiv sätts i fokus.

Med trygghetsvandring så handlar det inte bara om trygghet och säkerhet, utan ett demokratiskt verktyg för att förmedla åsikter.

Det är viktigt att vara tydlig med syftet i alla trygghetsvandringar - en vandring kan handla om att lära känna barnens lekplatser, medan en annan kan syfta till att förbättra säkerheten på lekplatsen.  


Mål 

’’ Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder’’ (Lpfö 98/16, s. 4). 

Strävans målet med trygghetsvandringen är att barnen ska få känna sig trygga i verksamhetens miljö. Trygghet är en livsviktig fråga och är avgörande för var vi rör oss och hur vi rör oss. Samt påverkas de aktiviteter vi väljer att delta i, som även påverkar barnens välmående och möjligheter att möta och samspela med andra. '


Syfte 


Genom trygghetsvandringen så skapar man förutsättningar för trygghet, lustfyllda möten och trivsamma miljöer i barnens närhet. 

Förskolans pedagoger ska ansvara för att varje barns behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. 

Förskolans pedagoger ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan. 

Förskolans pedagoger ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälp de barn som av olika skäl stöd i sin utveckling. 


Metod

·      En liten introduktion om projektet. Berätta om trygghetsvandrings syfte och vilka som ska vara med. Vad är trygghet? Vad är inflytande och delaktighet? Diskutera detta så gott det går med de små barnen. 

·      Kontrollera de olika områden i verksamheter som ska ingå i trygghetsvandringen. 

·      Skapa en karta och markera vandringsrundan. 

·      Gå med ett barn i taget eller i mindre grupp. 

·      Gå igenom varje plats och sammanställ synpunkterna, samt om det finns andra perspektiv att ha med. 

·      Fotografera de olika platserna som ingår i trygghetsvandringen. (beroende på ålder, så kan några kan gå runt i förskolans miljöer och föra en dialog, några kan observera och några barn kan fotografera med avdelningarnas lär plattor sina miljöer och samtala om dessa).

·      Pedagogerna ska föra samtal med barnen och ställer öppna frågor som till exempel ’’vart vill du vara?, vart tycker du om att vara? Vem leker du med här?’’Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)


Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).
Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016