Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MaB/ÖM fsk läsår 2017/2018 (yttre ramar för pedagogiska planeringar)

Skapad 2017-09-07 13:07 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
För Östra Möllagårds förskola/Mandelblommans förskola är det viktigt att skapa ett klimat där barn och vuxna har roligt tillsammans, där upplevelsen och processen är viktigare än resultatet. Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA - genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. Därför har vi på Östra Möllagårds förskola/Mandelblommans förskola valt att arbeta med värdeorden DEMOKRATI LÄRANDE SKILLNADER.

Innehåll

 

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

1. Pedagogisk dokumentation

  • Förskolans ställningstaganden ska vara levande i vardagen
  • Barnen ska vara i tydlig förbindelse med dokumentationen, barnen ska påverka hur arbetet ska föras vidare
  • Dokumentationen ska vara en aktiv del i kunskapsskapande processer
  • Vår dokumentation ska användas för kritisk granskning och förändring av utbildningen
  • Alla arbetslag ska ha regelbunden reflektion, med diskussioner om verksamhetens organisation/miljö, material, förhållningssätt samt barnens lärande och utveckling

2. Modersmål

  • Vi vill synliggöra hur vi arbetar med annat modersmål än svenska i vår utbildning på förskolan
  • Arbetet med annat modersmål än svenska ska bli en naturlig del i Mandelblommans/Östra Möllagårds dagliga arbete och innefattar områden som delaktighet, respekt och förståelse (demokratiskt förhållningssätt)

3. Digitala verktyg

  • De digitala verktygen ska vara integrerade i utbildningen. Alla barn ska få tillgång till att möta digital teknik på förskolan, vilket ger barnen ytterligare ett språk att försöka förstå världen på
  • Digital teknik ska underlätta reflektionsmötena tillsammans med barnen, vilket ska vara en del av deras vardag
  • De digitala verktygen ska skapa nya möjligheter för barnen att vara utforskande, nyfikna och öka lusten för att lära och öppna upp för ett tvärvetenskapligt arbete    

Syfte:

 1. Pedagogisk dokumentation: Vi vill att barnen ska få ett reellt inflytande i sin vardag med hjälp av pedagogisk dokumentation. Den pedagogiska dokumentationens syfte är att leda till förändring och utveckling av undervisningen och visa på olika lärprocesser.

2. Modersmål: Vi vill att barn med annat modersmål än svenska ska ses som en tillgång i gruppen, där alla barn ska få en ömsesidig förståelse förståelse för varandras kulturer och i en förlängning få växa upp i ett demokratiskt samhälle.

3. Digitala verktyg: De digitala verktygen ska vara ge barn ytterligare ett språk att kommunicera på. De ska skapa nyfikenhet och en lust till att vilja lära. De digitala verktygen ska vara ett komplement i barnens lärmiljö, till det som finns, för att skapa bredd och fördjupning i lärandet.

Var befinner vi oss idag? 

Gör en nulägesanalys utifrån utvärderingar där vi är. Välj ett läroplansmål vardera område för Normer och värden, Utveckling och lärande och Barns inflytande. Vilket projekt har vi valt och varför? (syfte). Läroplansområden väljer ni längst ner på sidan - välj max 1-2 till varje utvecklingsområde.

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen (lärmiljö, materialval, projekt-aktiviteter)- i stora drag! Vilka är era övergripande strategier för att nå uppsatta mål? (Ex. förändra lärmiljöer, material, litteratur, vilket stöd mm).  Här lyfter ni in de ev. metoder ni har i ert arbete i barngruppen för att nå målen. Gå inte in på finplanering! 

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

Se på målkriterierna och syftet, hur kan ni se att utveckling sker/tecken på att målet är uppnått? Beskriv hur barnens förändrade kunnande kan se ut inom utvecklingsområdet (punkt 1). Tänk exempelvis: "Hur kan vi se ett förändrat kunnande inom matematik? - hur kan vi se att den undervisning vi gett gjort skillnad för barnen?" 

 

4. Metodval för att synliggöra effekter

Vilka metoder använder vi för att få syn på de förväntade effekterna/ det förändrade kunnandet i punkt 3? Hur sker ert uppföljningsarbete?

 

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: