Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 7 Mattedirekt 7 kap 1 Tal

Skapad 2017-09-07 15:26 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Planering som följer läroboken MatteDirekt 7 Första kapitlet Tal
Grundskola 7 Matematik
Talet sju anses vara ett mystiskt tal och dyker upp i många olika sammanhang: - De sju underverken - Veckans sju dagar - Den sjuarmade ljusstaken - Snövit och de sju dvärgarna Känner du till fler sammanhang där talet sju ingår?

Innehåll

Bok: Matte Direkt  7 

Sid: 6- 43

När: V 35 -V 39

Diagnosen klar  V 36 

Prov  V39  ( Torsdag 28/9)

Arbetssätt och undervisning

 

- gemensamma genomgångar

- digitala genomgångar

- individuellt arbete i läroboken

- praktiska övningar - enskilt, par och i grupp

- självstudier - dvs arbeta hemma vid behov

- läxor på kap1    läxa 1-4   s.244-s.248 

 Mål:

Vid arbetsområdets början får eleverna information om målen för området.

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 • Ordna tal i storleksordning 
 • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • Avrunda tal
 • Använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • Räkna med de fyra räknesätten
 • Prioriteringsreglerna

Begrepp (Matteord)

Tal

Siffra

Tallinje

Tiotalssystemet 

Decimal

Räknesätt

Faktor

Term

Summa

Differens

Produkt

Kvot

Täljare

Nämnare

Avrudning

Prioriteringsordning

Uppgifter

 • Tal uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
omdömesmatris MATEMATIK år 7

Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Se kommentar
Löser problem utan att förklara tillvägagångssätt.
Löser olika problem och beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Formulerar och löser olika problem och beskriver tillvägagångssätt.
Formulerar och löser mer omfattande problem där tillvägagångsättet tydligt framgår
Välja, värdera och använda för årskursen anpassade matematiska metoder för att lösa problem
Se kommentar
Väljer, värderar och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer, värderar och använder i huvudsak fungerande metoder.
Väljer, värderar och använder ändamålsenliga metoder
Väljer, värderar och använder ändamålsenliga och effektiva metoder som kan vara generella.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp
Se kommentar
Använder några begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan några av begreppen
Använder begrepp på ett korrekt sätt och förklarar sambanden mellan begreppen.
Använder begreppen på ett korrekt sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen i för eleven nya sammanhang.
Använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter och beräkningar.
Se kommentar
Använder fungerande metoder i liten utsträckning
Använder i huvudsak fungerande metoder med tillfredställande resultat
Använder fungerande metoder med gott resultat.
Använder ändamålsmenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om:
- Val av metod - Räknesätt, - Resultatets rimlighet
I samtalet svarar du endast på direkta frågor.
I samtalet ställer och besvarar du frågor kring resonemanget och framför argument
I samtalet ställer du och besvarar du frågor samt framför argument som för resonemanget framåt.
i samtalet ställer du och besvarar du frågor som förfjupar eller breddar resonemanget.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaringar utifrån arbetsgruppens tolkningar Begrepp exempel: Negativa tal, variabel, prefix, formel, ekvation, likformighet, procent, sannolikhet, funktion, lägesmått med mera. Metodexempel: Laborativt material, huvudräkning, algoritm, skriftlig räknemetod, rita bilder, miniräknare med mera. Uttrycksformer: Skisser, tabeller, diagram, grafer I huvudsak fungerande sätt: oftast fungerande sätt Fungerande sätt: Ett sätt som kamrater och lärare förstår Elevnära: En situation där eleven känner igen sig, beror på elevens referensram Omfattande problem: Ett problem som kräver uträkningar i flera led eller att eleven kan relatera till tidigare inhämtade kunskaper, Förstå att uppgiften kan innehålla mer information än vad som behövs för att lösa uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: