Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins Grunder

Skapad 2017-09-07 16:44 i Bohusskolan Ale
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med grundläggande kunskaper inom kemi. Vi repeterar en del begrepp som atom, molekyl, kemisk förening och grundämnen. Vi kommer också att gå igenom de olika aggregationsformerna, ämnens olika egenskaper, rena ämnen och blandningar och hur man kan separera ämnen. Dessutom ska ni få lära er hur man laborerar på ett säkert sätt samt hur man skriver en enkel laborationsrapport.
Grundskola 7 Kemi
Vad är kemi? Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar, ämnes egenskaper, blandningar och separationsmetoder.

Innehåll

 

Centrala innehållet

Konkretisering av det centrala innehållet

När du har arbetat med detta avsnitt så kan du:

 1. förklara hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt
 2. farosymboler och säkerhetsregler
 3. redogöra för vad en atom och en molekyl är
 4. redogöra för vad ett grundämne och kemisk förening är
 5. 16 stycken kemiska tecken och hur man läser och skriver en kemisk formel

H-Väte        O-Syre             N-Kväve           C-Kol               S-Svavel        CL-Klor               P-Fosfor   

Fe -Järn      Na-Natrium     Cu-Koppar

Väte, H2     Syre, O2          Vatten, H₂O        Kväve, N2        Klor, Cl2        Koldioxid ´CO2        

 1. redogöra för några egenskaper
 2. ämnens olika faser
 3. förklara skillnad mellan ett rent ämne och en blandning
 4. kunna ge exempel på en blandning /rent ämne
 5. beskriva några metoder för att separera ämnen

 

Arbetssätt

 

Du kommer att arbeta efter ett naturvetenskapligt arbetssätt. Få föreläsningar, se film och jobba med begreppsuppfattning för att kunna förstå sammanhang samt genomföra laborationer och dokumentera dessa. 

Dina kunskaper visar du genom att:

  • Arbeta enligt bästa förmåga på lektionerna, muntligt och skriftligt.
  • Genomföra och redovisa laborationer och övriga uppgifter.
    

 

 

Redovisningsform

 

Ni kommer att få göra ett Kahoot.com spel och arbeta i grupper samt redovisa sitt arbete för hela klassen.

Ni kommer även skriva ett prov i ämnet kemi - inom området kemiska grunder.

 

Uppgifter

 • Kahoot - kemi grunder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
Kunskapskrav i kemi 7-9

Granska, kommunicera och ta ställning till information

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: energi miljö hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är… Och beskriver också tänkbara konsekvenser
...enkla
…utvecklade
…välutvecklade
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som…
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Resonemangen är …
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen i diskussioner på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
… fungerande sätt.
…väl fungerande sätt.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar. Texterna och framställningarna är ….
…enkla och med viss anpassning till syfte och målgrupp
…utvecklade och med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
…välutvecklade och med god anpassning till syfte och målgrupp

Kemins metoder och arbetssätt

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven…
… bidra till att formulera dessa.
… formulerar dessa som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
…formulerar dessa.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och…
…huvudsak fungerande sätt.
…ändamålsenligt sätt.
…ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
...utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
...välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
utvecklade och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Kemin i vardagen, samhället och världsbilden

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang. Kunskaperna är…
….grundläggande
…goda
….mycket goda
Eleven visar detta genom att….
ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra resonemang om kemiska processer i: levande organismer, mark, luft och vatten. Resonemangen är….
enkla till viss del underbyggda och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
utvecklade och relativt väl underbyggda och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
välutvecklade och väl underbyggda och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället. Dessa undersökningar beskriver….
enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Dessutom för eleven resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Dessa resonemang är….
…enkla och till viss del underbyggda och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
…utvecklade och relativt väl underbyggda och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
…välutvecklade och väl underbyggda och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: