👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare - svenska åk 8

Skapad 2017-09-07 23:21 i Västra skolan Falun
Grundskola 8 Svenska
Du ska få lära dig mer om deckargenren, dess uppkomst och historik. Vad är typiskt för en deckare? Vilka viktiga ingredienser hittar man i en deckare? Vad är det för skillnad mellan en pusseldeckare, thriller och polisdeckare? Vem var EA Poe och Sir Arthur Conan Doyle? Du kommer att få läsa deckare och skriva en egen deckare.

Innehåll

Syfte

 • Du ska utveckla förmågan att:

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur (…)
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammnahang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (...)
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (…)
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. (...)
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser (...)
 • Språklig drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. (…) miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialog.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken tillkommit i.
 • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • kunna använda olika sätt att läsa så att du kan förstå,tolka och diskutera det lästa

 • kunna skriva ett referat enligt den genren
 • skriva en deckare enligt genrens uppbyggnad

 • kunna bearbeta, förbättra och ändra den skrivna texten

 • kunna använda stavningsregler och skiljetecken

 • kunna använda miljö- och personbeskrivningar och inre dialog

 • känna till några betydelsefulla författare och dess verk inom deckargenren samt deckargenrens historia

 • till viss del kunna använda ord och begrepp som ger nyanser och värdeladdningar

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer få

 • läsa deckarroman och deckarnoveller

 • delta i en läsgrupp
 • föra en läslogg
 • kunskap om deckargenrens uppkomst och historia
 • kunskap om referat
 • se en deckarfilm

 • samtala om och diskutera deckartexterna och deckarfilmen

 • arbeta med miljö- och personbeskrivningar, berättarperspektiv, ord och dess betydelser.

 • skriva deckare

   

Redovisning

 • samtal och diskussion kring deckare och dess innehåll

 • föra en läslogg
 • bokrecension

 • skriva ett referat
 • skriva en deckare

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

- göra sammanfattningar av deckares innehåll

-- skriva ett referat och en deckare

- använda gestaltande beskrivningar

- samtala och diskutera deckare och dess innehåll

- läsa med flyt

 

Matriser

Sv
Deckare - svenska åk 8

Kunskapskrav Lgr 11
>
> >
>>>
Din läsförståelse och att göra sammanfattningar av deckare.
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter , orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse.
enkla viss grundläggande
utvecklade relativt god god
välutvecklade god mycket god
Din förmåga att skriva en deckare och ett referat.
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och fungerande anpassning till texttyper och normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Din förmåga att använd beskrivningar i din text.
De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med uppbyggnad
enkla enkel
utvecklade relativt komplexa
välutvecklade komplex
Din förmåga att samtala och diskutera deckare och dess innehåll.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som
enkla och till viss del till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
utvecklade och relativt väl för samtalen och diskussionerna framåt
välutvecklade och väl för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem

Sv
Läslogg med bokrecension åk 8

→→
→→→
Förstå texters innehåll m.m.
hur väl du besvarar frågorna i läsloggen och hur väl du kan motivera dina tankar
Genom att göra en enkel sammanfattning av textens innehåll med viss koppling orsakssamband och visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra en utvecklad sammanfattning av texten innehåll med relativt god koppling till orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra en välutvecklad sammanfattning av textens innehåll med god koppling till orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap i texter m.m.
hur väl du kan läsa mellan raderna och visa att du ser och förstår det som inte står klart och tydligt i texten
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Skriva texter
hur väl du skriver och formulerar dig i en sammanhängande text (recensionen)
Eleven kan skriva en text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenlighet sätt välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenlighet och effektivt sätt välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.