👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk dokumentation - Villerkulla

Skapad 2017-09-08 13:26 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Pedagogisk dokumentation Villerkulla Fordon

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

Pedagogisk dokumentation – förberedelse-samplanering

Strävansmål utifrån läroplanen
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Förberedelse-samplanering
Samtolkade och med barnen framförhandlade mål under processen:

 Vi har utgått från barnens intresse och sett att de visar ett stort intresse för olika typer av fordon. 

- Vi vill ge barnen möjligheter att vidare utforska deras intresse för olika typer av fordon.

 - Vi vill öka deras förståelse för hur olika fordon fungerar

- Vi vill fördjupa deras kunskaper om olika typer av fordon

- Vi vill i detta tema även utforska det fysiska fenomenet "rörelse" 

Förberedelse och process utifrån frågor med didaktisk koppling:

Vem/Vilka- Utgår intresset från barnens frågor och funderingar, och vilka barn är intresserade? Hur ser de sociala och materiella mötena ut (socio-materiella relationer och intra-aktioner)?

Alla barnen på avdelningen har på olika sätt visat ett intresse för fordon.

Barnen har visat intresse genom att de själva dras till de miljöer där det finns fordon. De samtalar om- och benämner olika fordon. De tar själva initiativ och radar upp stolar och berättar att de åker buss (samt att den som sitter längst fram kör bussen). De barn som ej behärskar det verbala språket kommer fram till de vuxna med olika fordon och visar för pedagogerna. De vänder även upp och ner på Bobby-bilarna och undersöker hur de ser ut undertill.

Var och När ? - Var utforskas intresset? Inne-ute, i stora eller små grupper.

Intresset genomsyrar hela verksamheten, såväl inne som ute. När barnen visas utomhus så benämner de olika fordon som kör förbi förskolan och visar stort intresse för Bobby-bilar och cyklar. Även vid matsituationer kan maten förvandlas till fordon som ska köra in i garaget (munnen). Intresset visar sig i olika gruppkonstellationer och olika gruppstorlekar.

Vad- Är det valda intresset utforskningsbart? Är intresset konkret och möjligt att utforska både med kropp och tänkande, ”bodymind”?

Vi ser att barnen visar en vilja att veta hur olika fordon ser ut och att förstå hur de olika fordonen fungerar och hur de rör sig framåt. Här ser vi stora möjligheter att utforska detta vidare. 

Barnen kan använda sina kroppar för att förflytta olika fordonen. De använder även sina kroppar i till exempel skapande då vi kan skapa olika fordon i olika material. 

 

Hur- Vilka material tycks attrahera barnen? Vilka uttrycksformer passar innehållet som utforskas? På vilket sätt kan vi utforska intresset? 

Barnen visar intresse för ateljén och materialet som erbjuds där inne. Vilket leder oss till idén att skapa fordon i olika material. Till exempel naturmaterial, metamofosmaterial med mera.
- Hur blir det ett transdisciplinärt innehåll, vilka ämnen kan mötas?

Vi ser stora möjligheter att integrera barnens intresse för musik, rytmik, bild och Babblarna i projektet.

Även språk (takk), matematik, naturkunskap går att väva in.

- Hur har vi möjliggjort för rhizomatiskt lärande?

Vi följer barnen i deras intresse och erbjuder dem till exempel olika material som de sedan själv får välja bland.

För att möjliggöra ett rhizomatiskt lärande måste vi erbjuda barnen olika vägar som projektet kan gå och följa barnen.

- Hur dokumenterar vi för att ge barnen en uppfattning om sig själv? (subjektskapande)

Vi har en reflektionsvägg där vi visar med bilder vad barnen gör. 

Vi filmar det vi gör och visar för barnen på kanonen och/eller lärplattan.

 

Genomförande-dokumentation 
Hur väljer vi att dokumentera processerna? Film, bild, spaltdokumentation, barns utsagor. Hela processen ska vara pedagogiskt dokumenterad.

Vi filmar, tar bilder och återberättar det som vi har jobbat med och diskuterar i barngruppen och/eller arbetslaget.

I denna diskussion försöker vi se ännu tydligare vart barnens intresse leder.

Vi vill lyssna in barnen och skriva ner det som barnen säger för att ännu tydligare se var deras intresse ligger. 

 

Delutvärderng sker den 9 oktober

Pedagogisk dokumentation – efterarbete-samvärdering - reflektion

Efterarbete-samvärdering

Reflektion 
Vem/Vilka- Vilka barn visade intresse och vilka material möttes? (socio-materiella relationer och intra-aktioner)?

Var och När ? - Var såg vi att intresset utforskades mest? Inne-ute?

Vad- Vad kunde vi se att barnen utforskade i riktning mot vårt strävans mål? Utforskade barnen med både kropp och tänkande? (bodymind)

Hur- Processens gång?


Hur har vi arbetat transdisciplinärt? 
Vilka vägar har processen tagit? (rhizomatiskt lärande)?
Val av dokumentation? (subjektskapande)

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016