Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetik - grovplanering Ht-17/vt-18

Skapad 2017-09-08 14:09 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Här följer en grovplaneri om hur vi kommer arbeta med estetik under höstterminen -17 och vårterminen -18.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med planeringen är att få en överblick över hur vi kommer arbeta med estetik under läsåret samt att tillföra syfte och mål med kommande aktiviteter.

Mål

Målet med aktiviteterna kopplat till estetik är att erbjuda barnen tillfällen där de få utmanas och utvecklas inom lek, bild, rörelse, sång och musik, dans, drama och bygg och konstruktion.

Arbetssätt/metod

- Barnen ska får tillfällen där de får möta olika sorters musik, samt rita/måla/skapa/dramatisera till musiken och utmanas att känna vilken känsla musiken ger.

- Vi erbjuder tillfällen för dans, drama, lek, sång, rörelse och musik både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen.

- Vi erbjuder olika sorters material att skapa med, både förbestämt och utifrån barnens intresse.

- Vi erbjuder olika tekniker att skapa med.

- Vi dramatiserar olika känslor och händelser, både spontana och kopplat till olika händelser som skett på avdelningen.

- Vi erbjuder barnen olika sorters material som de kan bygga och konstruera med.

- Vi testar olika saker och undersöker om vi kan skapa en takt och musik med dem.

- Vi samtalar om och undersöker olika årstider samt kopplar sång och skapande till detta.

- Vi undersöker vad som händer när olika färger möter varandra.

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: