Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A

Skapad 2017-09-08 16:32 i Marnässkolan Ludvika
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division och lära dig mer om klockan. Vi använder boken men också annat material.
Grundskola 2 – 6 Matematik

Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också få börja med multiplikation och division. Utöver boken kommer vi även att jobba med klockans hel- och halvtimmar samt kvartar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

Taluppfattning inom området 0-100.
Räkneramsan 0-100.
Markera tal på tallinjen 0-100.
Större än och mindre än.
Positionssystemet med ental och tiotal.

Addition, subtraktion, huvudräkning och uppställningar. 
Multiplikation, 2:ans, 5:ans och 10:ans tabell.
Samband mellan addition och multiplikation.
Tolka textuppgifter och välja räknesätt.

Klockan, hel, halv och kvart i och kvart över.

Du ska ges möjlighet att utveckla och träna din förmåga att:

 • Analysera: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa viktiga begreppen som fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med, hälften, dubbelt.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom att:

 • Arbeta i din arbetsbok där du befäster metoder och strategier.
 • Delta i diskussioner och samtal om valda strategier och beräkningar.
 • Arbeta laborativt.
 • Befästa, analysera och resonera runt olika begrepp.
 • Göra egna och lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • Analysera: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa viktiga begreppen som fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med, hälften, dubbelt.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

 

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner.
 • i enskilt och i grupp/par-arbete.
 • I genomgångar.
 • i delen , vad har jag lärt mig i arbetsboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik - målen att nå i år 3

Problemlösning

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan självständigt arbeta efter strukturen, vad vet jag? vad är frågan? vilket räknesätt ska jag använda? vilken metod kan jag använda?
Du kan med stöd av lärare arbeta efter strukturen, vad vet jag? vad är frågan? vilket räknesätt ska jag använda? vilken metod kan jag använda?
Du kan med hjälp av lärare som tydliggör informationen i problemet, berättar vilket räknesätt du ska använda försöka lösa problemet självständigt eller med stöd.
Du beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Du kan berätta hur du tänkt och förklara hur du vet att ditt svar är rimligt.
Du kan med hjälp av frågor berätta hur du tänkt och förklara hur du vet att ditt svar är rimligt.
Du kan med stöd av en lärare eller bilder berätta hur du tänkt när du löste din uppgift.

Begreppsförståelse

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dom i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan räkneramsan framåt och bakåt 0-100. Du kan 10-hopp och 5-hopp till 100 samt markera tal på hundralinjen och dela upp tal inom området.
Du kan räkneramsan framåt 0-100. Du kan 10-hopp till 100 samt markera tal på hundralinjen och dela upp tal inom området.
Du kan räkneramsan framåt 0-100. Du kan 10-hopp till 100 samt markera tal på hundralinjen.
Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Du kan beskriva begreppens egenskaper, ibland använder du symboler och konkret material eller bilder för att förtydliga ditt resonemang.
Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Du kan beskriva några begrepps egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Du kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Du kan se och har förståelse för sambandet mellan addition och multiplikation samt division och del av helhet.
Du kan med hjälp upptäcka och utveckla en förståelse för sambandet mellan addition och multiplikation samt division och del av helhet.
Du kan med hjälp upptäcka och se sambandet mellan addition och multiplikation samt division och del av helhet.

Taluppfattning

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Du har god förståelse för hur positionssystemet är uppbyggt och kan utföra huvudräkning och beräkningar med tiotal och ental.
Du har förståelse för hur positionssystemet är uppbyggt och kan utföra enkel huvudräkning och beräkningar med tiotal och ental.
Du har strategier för att utföra beräkningar med tiotal och ental. I huvudräkning behöver du visuella bilder för att räkna ut tvåsiffriga additioner och subtraktioner.
Du visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Du kan del av helhet och del av antal 1/2, 1/3, 1/4,1/8. Du kan jämföra och namnge olika delar som enkla bråk.
Du kan del av helhet och del av antal 1/2, 1/3, 1/4,1/8. Du kan namnge de olika delarna.
Du kan del av helhet och del av antal 1/2, 1/3, 1/4. Du kan namnge helarna hel och halv.

Metoder

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Du kan följa och upptäcka talmönster samt har god förståelse för likhetstecknets betydelse.
Du kan följa och upptäcka talmönster samt har viss förståelse för likhetstecknets betydelse.
Du kan med stöd av lärare följa och upptäcka talmönster samt har viss förståelse för likhetstecknets betydelse.
Du kan även avbilda och utifrån instruktioner konstruera enkla geometriska objekt.
Du kan rita av och förstora enkla bilder i rutmönster samt rita enkla symmetriska bilder.
Du kan rita av enkla bilder i rutmönster samt rita enkla symmetriska bilder.
Du kan med hjälp rita av enkla bilder i rutmönster samt rita enkla symmetriska bilder.
Du kan dessutom vid olika slag av undersökningar i väkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Du kan avläsa och skapa enkla tabeller och diagram samt jämföra och samtala om resultat och slutsatser.
Du kan avläsa enkla tabeller och diagram samt samtala om resultat och slutsatser.
Du kan med stöd avläsa enkla tabeller och diagram samt samtala om resultat och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: