Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk spanska Åk 8 ( vecka 35-40)

Skapad 2017-09-08 20:42 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Under den här perioden kommer vi att ägna oss åt grammatik, räkneord och lite repetition av grundläggande kunskaper, på det viset får vi ett bra underlag att arbeta vidare med språket.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Under den här perioden kommer vi att ägna oss åt grammatik och lite repetition på det viset får vi ett bra underlag att jobba vidare med mer avancerade uppgifter. Efteråt kommer vi att ägna oss åt läsförståelse och att översätta enkla texter.

Innehåll

Övergripande mål enligt kursplanen:

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Måldialog

Detta innebär att du som elev skall utveckla dina förmågor kring:

Syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i enkla situationer.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska du som elev sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Undervisningens innehåll

I undervisningen kommer vi att behandla följande områden:

- Presentation av sig själv.

- Presentation av länderna där målspråket talas, samt grundläggande information om varför språket talas just där.

- Gå igenom räkneord.

- Läsförståelse

- Adjektiv.

- Artikel i bestämd och obestämd form.

- Kläder och fraser som används när man skall handla.

- Avancerade verbböjningar i presens, dåtid samt perfekt och pluskvamperfekt

- Geografiska uttryck, t.ex. väderstreck samt namn på länder.

- Realia

-  Översätta enkla texter

Undervisningsens innehåll, hur?

Läsförståelse: Du läser texter och översätter de skriftliga, gör uppgifterna i övningsboken och lär dig glosorna.

Hörförståelse: Lyssna på olika hörövningar och gör uppgifterna som tillhör, lyssna på varandra.

Muntligt: Fråga och svara på frågor i par, eller i grupp. Presentera dig själv och presentera en kamrat. Fråga varandra hur man säger något på spanska.

Skriftligt produktion: Skriva en text om dig själv. Skriva en text där du beskriver hur en person ser ut. Skriv en dialog om vad man tycker om och inte tycker om. Skriva en presentation om en geografisk plats.

Ordkunskap: Glosförhör varje vecka.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk Hedensskola

LYSSNA OCH LÄSA : Elevens förmåga att förstå och tolka det som han/hon läser eller lyssnar till.

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA: Elevens förmåga att skapa olika typer av framställningar såväl skriftliga som muntliga.

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: