👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, area och symmetri

Skapad 2017-09-11 13:20 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att utveckla kunskaper om: att mäta längd och jämföra längd i decimalform, att omvandla längdenheter, olika slags trianglar, att beräkna triangelns area, att beräkna en sammansatt figurs area och symmetri.

Innehåll

Tidsperiod: v.39-41

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

Så här kommer vi att arbeta:

Kapitel 2, Koll på matematik 5A. 

Kunskapskrav och bedömning (matris)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris längd, area och symmetri kapitel 2

Utvecklingssteg.

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Eleven: - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet - tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll - tolkar resultat och drar någon relevant slutsats
Matematiska begrepp
Eleven: - känner igen, namnger rätvinklig-, liksidig- och likbent triangel - jämför- och sorterar trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder - reflekterar över vilken enhet som är lämplig att använda, till exempel för hur långt det är till skolan - hanterar enhetsbyten inom längd Eleven visar och använder kunskaper om: - kapitlets begrepp - symmetrilinjer i några enkla plangeometriska objekt, till exempel rektangel, kvadrat och liksidig triangel - skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer
Matematiska metoder
Eleven: - mäter längd med olika mätredskap och standardiserade enheter, till exempel m, dm och cm - jämför och storleksordnar längder - gör rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhand - använder formella metoder för att bestämma area för tvådimensionella figurer, till exempel trianglar - skapar symmetriska figurer genom att vika, klippa eller rita spegelbilder - undersöker om geometriska former eller bilder av föremål är symmetriska, till exempel en kvadrat och bokstaven A
Matematisk kommunikation
Eleven: - beskriver/redovisar kunskaper om positionssystemet och tal i decimalform med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller symboler och växlar mellan dessa - för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om längd, area och symmetri