Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp i Svenska år 1 2017/2018

Skapad 2017-09-11 13:39 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lokal pedagogisk planering år 1.
Grundskola 1 Svenska
Undervisning i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges föruttningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin spåkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebärr att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll

Mål 1: Att utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa och lyssna på olika sorters litteratur samt läsa på egen hand och av eget intresse.

Vilket innebär:
Jag förstår innehållet i texten när någon läser högt.
Jag kan alla bokstäver och deras ljud.
Jag kan läsa enklare eller bekanta texter själv.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Daglig högläsning av varierat innehåll med reflektioner över innehållet.
I skolan läser vi enklare texter anpassade efter barnens nivå, själva och tillsammans.
I samarbete med hemmet får barnen färdighetsträna på texter som är anpassade efter deras nivå.

Vad skall eleverna göra:
Eleven skall aktivt lyssna på högläsning och kunna återberätta innehållet med egna ord.
Eleven skall träna på sin läsläxa.
Eleven ska läsa enkla texter på deras nivå i klassrummet.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven förstår innehållet i texter som läses upp för dem, samt enkla texter de själva kan läsa.
Elevens förmåga att läsa enklare eller bekanta texter.

Mål 2: Att utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang.

Vilket innebär:
Jag kan berätta om en upplevelse inför klassen så att de andra barnen förstår.
Jag kan skriva alla bokstäver och vet hur de låter.
Jag kan skriva meningar och enklare texter.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi ger rika möjligheter att öva på att berätta inför klassen och tränar på att tala lagom högt, att uttrycka sig korrekt och att hålla tråden i en berättelse.
Vi övar på att skriva ord och meningar i olika sammanhang.
Vi ska använda oss av metoden ASL, att skriva sig till läsning, och skriva digitalt för att främja skrivutvecklingen.

Vad skall eleverna göra:
Eleven skall inför en eller flera personer berätta om olika händelser.
Eleven skall öva på att digitalt skriva ord och meningar med anpassad svårighetsgrad.
Eleven skall genom det digitala skrivandet öva på språkets struktur samt enkla skrivregler så som stor bokstav och punkt.

Detta kommer vi att bedöma:
Elevens förmåga att berätta om olika händelser.
Elevens förmåga att skriva meningar och enklare texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: