Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik skolår 3

Skapad 2017-09-11 14:14 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Matematik
Matematik åk 3

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • taluppfattning inom talområdet 0 - 1000
 • talrad och tallinje
 • positionssystemet
 • olika matematiska begrepp, t.ex. hälften / dubbelt, udda / jämna
 • addition och subtraktion inom talområdet 0 - 1000
 • multiplikation och division
 • matematiska strategier 
 • likhetstecknets betydelse
 • problemlösning
 • mätningar av storheter såsom längd, massa volym och tid
 • mönster
 • symmetri
 • geometri
 • tabeller och diagram

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta konkret och laborativt, med genomgångar, matteprat och gruppövningar. Du kommer att få arbeta i din mattebok, lösa olika problem, arbeta med arbetsblad och träna med hjälp av dator, iPad och spel. Vi arbetar både enskilt och i grupp. 

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Genom gruppövningar, laborationer, samtal och diagnoser bedömer vi dina kunskaper. Se matris nedan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 3

Taluppfattning och tals användning

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du ska kunna storleksordna tal upp till tusen.
Du kan talen upp till tusen med stöd.
Du kan storleksordna tal upp till tusen.
Du visar säkerhet i användandet av tal upp till tusen.
Du ska kunna dela upp ett tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du kan hur talen är uppbyggda, med stöd. Kan ental, tiotal, hundratal och tusental med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du är säker på positionssystemet och kan använda dina kunskaper när du räknar ut högre tal.

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du ska kunna multiplikationstabellerna 1-10.
Du kan tabellerna med hjälp av stöd och konkret material.
Du kan tabellerna med hjälp av olika strategier. Tex.i tabell 4 är svaret dubbelt så stort som i tabell 2
Du är säker på tabellerna.
Du ska förstå sambandet mellan multiplikation och division t ex. 4x3=12 12/3=4 12/4=3.
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du är säker på att multiplikation och division hör ihop i tabellerna 2, 5 och 10.
Du är säker på sambandet mellan multiplikation och division och använder ibland multiplikation som lösningsmetod vid division.
Du ska kunna huvudräkning i addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång i talområdet 0-1000. Du ska kunna använda dig av olika strategier t.ex. talsorterna för sig, bakifrån med plus, räkna upp när talen ligger nära på tallinjen
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång.
Du är säker på addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång.

 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du ska kunna dela in en helhet i delar t ex hälften, fjärdedel och tredjedel. Du ska veta hur dessa uttrycks i bråkform.
Du kan dela in enkla geometriska former i hälften, fjärdedelar och tredjedelar med hjälp av vuxen eller konkreta material.
Du kan läsa av uttrycken 1/2, 1/4 och 1/3 och markera delarna i former.
Du kan dela in en större mängd objekt i bråkform. t.ex markera 1/4 av 12 objekt.

Mönster och talmönster

 • Ma  1-3   Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du kan se och fortsätta talmönster, bildmönster eller geometriska mönster.
Du kan upptäcka talmönster, bildmönster och geometriska mönster med hjälp av en vuxen eller konkret material
Du kan se och fortsätta talmönster, bildmönster och geometriska mönster.
Du kan göra egna talmönster, bildmönster och geometriska mönster och kan även se och fortsätta oregelbunda mönster, t.ex 1,2,4,7

Geometri

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du ska känna igen och kunna namnen på de geometriska objekten.
Du känner igen och kan några av namnen på de geometriska objekten.
Du känner igen och kan namnen på de geometriska objekten. Du kan beskriva objektens egenskaper.
Du kan beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån deras egenskaper. När du beskriver använder du de rätta begreppen.
Du ska kunna välja rätt måttenhet och göra enkla beräkningar t.ex.tid, m, dl och kg.
Du kan välja rätt enhet med stöd av vuxen eller konkret material.
Du kan göra enkla beräkningar och väljer rätt enhet.
Du är säker på samtliga måttenheter och kan göra beräkningar med dessa.

Problemlösning

 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja lämpligt räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa enkla problem genom att välja lämpligt räknesätt och bedöma svarets rimlighet med hjälp av en vuxen eller konkret material.
Du kan lösa enkla problem genom att välja lämpligt räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa problem där du behöver använda flera beräkningar för att komma fram till svaret och bedöma svarets rimlighet.

Statistik

 • Ma  1-3   Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du ska kunna tolka och presentera information i enkla tabeller och diagram.
Du kan läsa av en enkel tabell och ett diagram.
Du kan läsa av en tabell, stapeldiagram och cirkeldiagram. Du kan sortera in information i ett stapeldiagram.
Du kan genomföra en egen undersökning och sortera in informationen i en tabell och ett diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: