👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering höstterminen 2017

Skapad 2017-09-11 14:18 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Lpfö98)

Innehåll

Tema: Lekens värld

Varför valde vi temat?: Barnen på Fjärilen behöver hjälp att utforska lekens värld. De behöver vägledas hur man leker och lära sig läsa av lekkoderna.

Vad har vi för syfte med temat? Alla barn ska bli bättre på att leka och gå från bredvidlek till att leka tillsammans. Vi vuxna ska vara mer delaktiga i leken.

Normer och värden

Så här arbetar vi: Barnen får träna sig i samarbete, vänta på sin tur och inspirera varandra i leken. Vi delar upp barnen i mindre grupper efter ålder, mognad och intresse. Alla barn får då mer utrymme att delge sin åsikt och sina önskemål och behov.

Motorik

Så här arbetar vi: Genom att erbjuda olika aktiviteter och  material tränar vi barnens finmotorik och grovmotorik. Hålla i en pensel, tuschpenna, krita, riva i papper och använda sax osv i skapande aktiviteter. Lek utomhus på vår gård, gymnastik i lekhallen, bygga och konstruera inne och utomhus osv.

Språk och kommunikation

Så här arbetar vi: Vi benämner allt vi gör och beskriver det som händer så  barnen hör ett rikt språk. Vi uppmuntrar barnen att samtala i leken. Vi tillför nytt lekmaterial som utmanar deras språk. Vi använder oss av sagor, sånger, rim och ramsor, sagolådor, sångpåsar osv.

Matematik

Så här arbetar vi: Vi använder oss av lägesord och räkneord och uppmuntrar barnen att göra detta i leken. Vi använder oss av sagopåsar och sångpåsar där räkneord och storleksord mm finns med så det blir ett naturligt inslag i vardagens språk.

Natur och teknik

Så här arbetar vi: Vi tar in naturmaterial i den skapande leken och undersöker tillsammans med barnen hur vi kan använda detta. I leken utomhus använder vi det material som finns tillgängligt och låter fantasin bestämma vad det blir för resultat.

Förmågan att leka (prioriterat mål 2017-18)

Så här arbetar vi: Vi vill utmana barnen i olika sorters lekar och tillföra material för att utveckla leken. Vi kommer att använda oss av färdiga leksaker som  redan finns på avdelningen , men också skapa eget material för att utmana barnen Vi ser skapandeprocessen som en form av lek och kommer därför att använda oss av färg, lera, vatten osv.

 Vi pedagoger ska vara delaktiga och närvarande i leken. Vi vill fokusera på leken och kommer därför att undvika att svara i telefonen mellan klockan 9.00-11.00 varje dag

Vi dokumenterar genom att filma barnens lek.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016