👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht 2017 årskurs 3

Skapad 2017-09-11 15:21 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Matematik
Under hösten kommer vi att arbeta med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik. Men matematik är mer än att bara jobba i matematikboken. Målet är att du ska få repetera och befästa dina kunskaper samt skapa djupare förståelse för de olika räknesätten. Du kommer också få lära dig strategier vid beräkningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syfte

Här presenteras syftet med höstterminens matematik. Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

-använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen, tex addition och subtraktion, eller addition och multiplikation.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder tex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Centralt innehåll i matematik
Här nedan presenteras områden som tas upp i undervisningen i matematik under höstterminen 2016.

Du ska få lära dig

 • förstå och arbeta med talen 0 - 1 000
 • addition och subtraktion med uppställning, minnessiffror och lån
 • uppställning med flera termer 
 • sambandet mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 1 - 10
 • kommutativa lagen vid multiplikation (2X3 = 3X2)
 • multiplicera med 10 och 100
 • prioriteringsregeln
 • strategier för problemlösning
 • multiplikation med uppställning
 • division, delnings- och innehållsdivision
 • att skriva division
 • division med rest
 • sambandet division och multiplikation

 

Arbetssätt

Vi kommer att träna på detta genom:

 • gemensamma genomgångar
 • gruppdiskussioner
 • enskilt arbete
 • grupparbete
 • att se på filmer
 • att använda laborativt material
 • praktiska övningar
 • att spela spel
 • att arbeta med olika pedagogiska matteappar på ipad
 • koppla ihop arbetet till vardagen

 

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå och arbeta med talen 0 - 1 000
 • kunna addition och subtraktion med uppställning, minnessiffror och lån
 • kunna uppställning med flera termer 
 • förstå sambandet mellan addition och multiplikation
 • kunna multiplikationstabellerna 1 - 10
 • förstå kommutativa lagen vid multiplikation (2X3 = 3X2)
 • kunna multiplicera med 10 och 100
 • förstå prioriteringsregeln
 • ha strategier för problemlösning
 • förstå multiplikation med uppställning
 • kunna division
 • kunna skriva division
 • förstå division med rest
 • förstå sambandet mellan division och multiplikation

Hur:

 • vi lyssnar på dig när du samtalar om vad du lärt dig
 • vi analyserar dina muntliga och skriftliga strategier

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3