👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver

Skapad 2017-09-11 15:22 i Förskolan Lägerhöjden Vaxholm Stad
Planering för vårt arbete kring bokstäver.
Förskola
Vi ska jobba med bokstäver i olika former och på olika sätt. Utgångspunkten är barnens intresse av bokstäver och andra saker som vi får in i projektet på vägen.

Innehåll

Varför?

Vi har märkt ett intresse för bokstäver hos barnen och de går omkring och bokstaverar eller pratar om vad olika saker börjar på.  Vi ser en möjlighet att fånga barnens intresse från många olika områden i detta projekt, med utgångspunkt i alfabetet.

 

Hur ska vi gå tillväga?

Vi utgår från barnens begynnelsebokstäver och arbetar på olika sätt med varje bokstav.

Vi skriver varje bokstav (de som vill), använder tecken för att lära oss teckna varje bokstav och pratar om vilka ord som börjar på varje bokstav, både på svenska och andra språk. Med utgångspunkt från barnens intressen hittar vi på andra saker runt bokstäverna t ex.

 • Experiment
 • Lära oss om olika djur
 • Äta olika saker på olika bokstäver
 • Forma och skriva bokstäver på olika sätt (lera, whiteboard, måla, naturmaterial)
 • Lära oss ord på andra språk
 • Sånger där bokstäverna är med
 • Vi skapar utifrån bokstäver och intresse

 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar med lärplattan, både filmer och fotografier, publicerar på UNIKUM och sätter upp bilder och alster

 

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Lotusdiagram

Veckoreflektion 

 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

Varje vecka på PUT.

Regelbundet under projektets gång med barnen.

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

Alla i arbetslaget deltar i dokumentationen

 

Utvärdering och Utveckling

Vi utvärderar med barnen kring projektet för att föra det framåt. Vad tycker ni? Vad vill ni göra nu? Vad tycker ni är roligt, svårt?

Vi pedagoger sätter oss på vår PUT (pedagogisk utvecklings tid) och utvärderar och funderar hur vi ska fortsätta, med utgångspunkt från barnen och vad de säger och gör.

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016