👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Ljusne förskola avd. Skogen

Skapad 2017-09-11 15:49 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Uppföljning ,Utvärdering och utveckling

Innehåll

Nuläge

På grund av att två i vår personalgrupp har slutat har vi bara en inskolning just nu. Vi har valt att inte ta in någon ny personal utan få minska barngruppen till 20 barn istället för 24. På grund av detta jobbar vi just nu med nya ”rutin” scheman och hur vi ska lägga upp verksamheten på bästa sätt. Vi upplever just nu att vi har bra kontakt med föräldrarna på vår avdelning, vi uppdaterar Unikum och sätter upp lappar i tamburen med ny information, samtidigt som vi för daglig dialog med föräldrarna om ny information.                                    

Vilket/vilka områden ska utvecklas

Arbeta med att fler föräldrar går in i Unikum och kontinuerligt ser över barnens utveckling, att vi fortsätter arbetet med hur vi kan tillgodo se barnens behov och hur de bäst utvecklas. Samt att utvärderingar görs kontinuerligt      

Finns påbörjat utvecklingsarbete inom dessa områden?

Vi arbetar just nu mycket med unikum, där lägger vi ut allmän information om avdelningen, enskilda barnets utveckling. Den allmänna informationen om avdelningen skrivs även ut och sätts upp i tamburen. Varje vår erbjuder vi alla föräldrar utvecklingssamtal, där vi visar både bilder, filmer och egna skapelser som barnen själva har gjort. Varje måndagsplanering sitter personalen på vår avdelning tillsammans för att gå igenom planerade aktiviteter och hur vi  kan utveckla dem gentemot barnens intressen. Personalen har en pärm där alla barns utveckling uppdateras och dokumenteras ungefär en gång i månaden.                

Mål

Att all personal och alla föräldrar ska vara insatt och kunna använda Unikum för att kunna dela med sig och läsa om barnets utveckling och ha en daglig kontakt mellan personalen och föräldrarna. Samt att utvärderingar skall göras regelbundet.

Delmål

Att vi kontinuerligt dokumenterar barnens utveckling och delger föräldrarna genom bland annat Unikum, Utvecklingssamtal och daglig kontakt

Syfte

Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara

Genomförande

uppföljning kring barnens utveckling

Dokumentation under lärprocessen

Vi utvärderar målen genom att se över olika dokumentationer så som filmer, bilder, aktivitetsloggarna och individuella utvecklingsplanen. Våra dokumentationer ser vi över och reflekterar kring både på enskilda och gemensamma planeringarna och utvärderar detta minst två gånger per år enligt årshjulet

Ansvar

Elisabeth Bergenholtz, Annika Ögren, Elisabeth Larsson, Jandark Marouki.

Uppföljning

I januari och maj ska vi ha uppföljning och utvärdering av arbetsplanen och tillsammans i arbetslaget se över terminens dokumentationer.