Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurdiska Planering 4-6 HT/2017

Skapad 2017-09-11 21:40 i Modersmålsskolan Helsingborg
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under hösten tränar vi att känna igen och skriva själv olika textsorter. Vi läser och skriver återberättelse, berättelser, beskrivningar av djur och personer samt instruerande texter så som recept .

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade Mål

Du ska kunna:

 • läsa olika textsorter med flyt och bra förståelse
 • sammanfatta texternas innehåll
 • skriva en återberättande text, en berättande text, en beskrivande text och en instruerande text

Arbetssätt och material

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning
 • Läsning av olika sorters texter: för att lära texters struktur
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten 
 • Enskilda skrivövningar i skrivbok
 • Olika textgenrers uppbyggnad och struktur
 • Veckans ord – synonymer - antonymer
 • Grammatik - skrivregler och stavningsregler
 • Språkbruk i olika situationer
 • Muntliga övningar i par eller grupp
 • Film tillämpning i undervisning
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter)

 

Material:

 • lexikonartikel
 • egen material/ kopior
 • Internet/ dator

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:              

 • Din förmåga att tala och kommunicera på kurdiska.
 • Din användning av ordförrådet
 • Din förmåga att förstå när kurdiska  talas.
 • Din förmåga att förstå kurdiska texter.
 • Din förmåga att sammanfatta textens innehåll.
 • Din förmåga att skriva på kurdiska.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.                                    
 • Kunskap om kultur och samhälle    

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Modersmål 4_6

E
C
A
Flyt
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till samman-hanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

E
C
A
Tala och samtala
Eleven har ett fungerande ord- och begreppsförråd.
Eleven har ett större ord- och begreppsförråd.
Eleven har ett effektivt ord- och begreppsförråd.

E
C
A

Återberättande text

E
C
A
Eleven skriver en enkel och kort återberättelse med tydlig inledning, innehåll och slut.
Eleven skriver en relativt utvecklade återberättelse med: - tydlig inledning, innehåll och slut - några person- och miljöbeskrivningar.
Eleven skriver en utvecklade återberättelse med: - tydlig inledning, innehåll och slut - detaljrika person- och miljöbeskrivningar.

Beskrivande text

E
C
A
Eleven skriver en enkel och kort beskrivning av ett djur eller en person. Innehållet är tydligt.
Eleven skriver en relativt utvecklade beskrivning av ett djur eller en person med några detaljer. Innehållet är tydligt.
Eleven skriver en utvecklad beskrivning av ett djur eller en person med tydligt innehåll och flera detaljer.

Instruerande text

E
C
A
Eleven skriver en enkel recept, vägbeskrivning eller instruktion med tydligt innehåll.
Eleven skriver en relativt utvecklade recept, vägbeskrivning eller instruktion med tydligt innehåll och några detaljer.
Eleven skriver en utvecklade recept, vägbeskrivning eller instruktion med tydligt innehåll och flera detaljer.

Berättande text

E
C
A
Eleven skriver en enkel och kort berättelse med tydlig inledning, innehåll och slut.
Eleven skriver en relativt utvecklade berättelse med: - tydlig inledning, innehåll och slut - några person- och miljöbeskrivningar.
Eleven skriver en utvecklade återberättelse med: - tydlig inledning, innehåll och slut - detaljrika person- och miljöbeskrivningar.

Skriva

E
C
A
Eleven kan uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: