👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Lillberget avd 1 17/18

Skapad 2017-09-12 07:11 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Fokus på normer och värden samt utveckling och lärande

Innehåll

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Mål för likabehandlingsarbetet

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

 

 

 • Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

 

 

 

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 

 

 • Arbetslaget ska ge alla barn rika möjligheter till att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efter hand omfatta dem.

 

 

 

 • Arbetslaget ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

 

 

 

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?
  • Vi ser att barnen hjälper varandra och försöker trösta om någon är ledsen.

  • Det finns arbetsro på avdelningen så att det skapas tillfällen att samspela, kompromissa, bearbeta konflikter och skapa respekt för varandra.

  • Genom att ge barnen möjlighet att upptäcka och utforska och lära sig om sin närmiljö har vi skapat en respekt för allt levande och om sin närmiljö.

  • De äldsta barnen vet vad demokrati betyder och vet vad det betyder i deras vardag.

  • Föräldrarna vet vilka förväntningar de kan ha på förskolan, och vet vilka förväntningar förskolan har på dem.

 

 

 •   Arbetsprocess:Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen? 

   

  • Vi delar upp barnen i mindre grupper i olika sammanhang  tex vid på/av klädning för att ge barnen möjlighet att hjälpa varandra.

   

  • För att skapa arbetsro och ge barnen möjlighet att samspela med varandra, så ska vi på avdelningen skapa en lärande miljö där barnen kan gruppera sig utifrån sina intressen.

   

  • Vi lånar och läser böcker som handlar om ex olikheter, kamratskap, djur och natur,

   

  • Vi ska ge barnen tillfällen till att utforska vår närmiljö: skogen, aktivitetsparken och biblioteket samt att vägen till dessa platser blir ett tillfälle till diskussioner. Prata med barnen hur man gör när man är på de olika ställena ex. på biblioteket måste man prata med låg röst för att inte störa andra som kanske sitter och jobbar där.

   

  • Vi pratar med barnen om vad demokrati är och att vi använder ordet och utövar demokrati i olika situationer.

   

  • Föräldrarna har fått information om våra förväntningar på varandra.

   

  • Vi strävar efter att ha en god daglig kontakt med vårdnadshavarna och stötta föräldern i fostran av barnen.

 

 •  Ansvarig/Ansvariga:  

   

  Hela arbetslaget har ansvar för att vi hela tiden är närvarande och uppmärksam på det som händer så att arbetsro skapas.

   

  Vi delar upp barnen i mindre grupper efter mognad och pedagogerna har huvudansvar för varsin grupp.

   

  Pedagogerna har ”ansvarsbarn”, vilket innebär att man ex vid utvecklingssamtalen har ett bra tillfälle för att ha en god kontakt och stötta vårdnadshavaren kring barnens utveckling och fostran.

   

  Den som är ansvarig för inskolningen informerar om vilka förväntningar vi kan ha på varandra.

   

  Hela arbetslaget samarbetar för att planera och genomföra föräldraträffar som kan genomföras på olika sätt.

   

  Hela arbetslaget ansvarar för att det finns böcker i de aktuella ämnena.

 

 

 

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

Alla barn ska ges rika möjligheter till att:

 

 

 

 • utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

 

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

 

 

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?  
  •  Barnen är positiva och nyfikna på det saker och aktiviteter förskolan erbjuder.

  •  Barnen kan diskutera händelser och böcker med varandra och oss, de kan rimma och ramsa med ord.

  • De yngsta barnen känner igen sitt namn och de äldsta kan skriva sitt namn när de slutar på förskolan. Vi förstärker ord med tecken som stöd.

  • De äldsta barnen ska när de lämnar förskolan kunna begreppen på-under, framför –bakom, bredvid, mellan och i.

  • Våra 3-åringar och äldre kan räkna till 5 och de äldsta har förståelsen för mängden.

  • Barnen vet vad ett träd, en sten, en pinne, en kotte, ett löv är och fått tillfälle att känna på och uppleva dessa.

  • Barnen har fått uppleva/provat på enkla experiment.

  • På förskolan finns möjlighet att bygga och konstruera på olika sätt.

 

 

 •  Arbetsprocess: Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

   

  • Pedagogerna ska undervisa och vara engagerade i barnets lärande och erbjuda en utmanande miljö och aktiviteter.

   

  • Pedagogerna läser och diskuterar kring böcker varje dag tillsammans med barnen.

  • Vi fortsätter att använda läslappar med barnens namn och ord de är nyfikna på.

   

  • Vi förstärker ord med tecken och fokuserar på: träd, sten, pinne, kotte,  löv.

   

  • Vi räknar på olika sätt och med olika material: vi använder räkneramsor och räknesånger, vi spelar spel, gör räknesagor med sagopåse och flanellograf, vi räknar och benämner i vardagliga situationer. Det finns Qr- koder med räkneramsor – räknesånger.

   

  • Vi ska använda matterummet.

   

  • Vi är i naturen och benämner det vi ser: kotte, löv mm. Vi använder naturmaterialen inomhus på olika sätt.

   

  • I våra indelade grupper anpassar vi experiment utifrån ålder och svårighetsgrad.

   

  • Det ska finnas olika byggmaterial tillgängliga i vardagen och vi ska använda snickarboden.

 

 •  Ansvarig/ansvariga:

  Karin ansvarar för att det finns läslappar, pennor och läslappslådor uppmärkta till alla barn.

   

  Karin ansvarar för att det finns Qr-koder tillgängliga.

   

  Gunilla ansvarar för att det finns experimentinspiration till pedagogerna.

   

  Gunilla ansvarar för att kotte, löv etc finns uppsatta.

   

  Per ansvarar för att det finns månadens tecken uppsatt på samlingsplatserna.

   

  Per ansvarar för att det finns månadens ramsa.

   

  Alla i arbetslaget ansvarar för att det finns insp

 

 

 

 

2.3 BARNS INFLYTANDE

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

 

 

 

2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.