👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5

Skapad 2017-09-12 10:29 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Medeltiden - livet i Norden. Från Svea Rikes grundande och Nordens kristnande till Vasatidens början.
Grundskola 5 Historia
Under medeltiden var de allra flesta människor bönder men allt fler städer växte fram och kyrkor spred sig över Norden. Begreppet medeltid betyder "tiden mellan" antiken och renässansen och kallas ofta på engelska "the Dark Age", den mörka tiden eftersom livet ofta var väldigt hårt och tufft. Längre ner i Europa brukar det räknas som att medeltiden ungefär varade mellan åren 500-1500 men här i Norden ansluter vi oss till medeltiden senare, ungefär runt år 1050. Det är tiden efter det, fram till det att Gustav Vasa blir kung över Sverige, som vi ska arbeta med i detta tema.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om att det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid och också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska också utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift. Genom undervisningen får du också tillfälle att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

påven, stormän, nunnor, munkar, kyrka, adel, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, skatt, fogde, de fyra stånden

Mål med temat "Medeltiden - livet i Norden"

Mål för arbetet med medeltiden 

Du ska kunna och ska känna till:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Vilka Birger Jarl, Magnus Ladelås, Magnus Eriksson, den heliga Birgitta, drottning Margareta, Erik av Pommern och Engelbrekt Engelbrektsson var.

* Hur städer började växa fram och hur de såg ut och fungerade.

* Lag och ordning i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vad Hansan var.

* Vilka länder som ingick i Kalmarunionen.

 

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Tidsbegreppet medeltiden och olika syn på dess betydelse
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
 • Informationssökning i några olika medier och källor.

Arbetssätt

När vi jobbar med medeltiden kommer vi att arbeta med: att se filmer, läsa i läroböcker och frågeblad, genomgångar och muntliga diskussioner och övningar.

Bedömning

Jag bedömer;

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

-Ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

Det här visar du i - diskussioner kring filmer, övningar och förhör under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

-->
-->
Ny nivå
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du kan beskriva några viktiga personer under medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick.
 • Hi  4-6
Du har baskunskaper om historiska personer under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska personer under medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska personer under medeltiden.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du kan beskriva några viktiga händelser under medeltiden.
 • Hi  4-6
Du har baskunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du vet vad de fyra stånden är och vad som utmärkte dem och hur de levde i de olika stånden.
 • Hi  4-6
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett enkelt sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett utvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Förmåga: Reflektera över hur du och andra använder era kunskaper i historia i olika situationer och ur olika perspektiv.
Kyrkan och klostrens uppgifter och betydelse för människorna.
 • Hi  4-6
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett utvecklat sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du förstår hur handeln gick till på medeltiden och med vilka Sverige handlade med och vad vi handlade med för varor.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett enkelt sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett utvecklat sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.