👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal år 8

Skapad 2017-09-12 11:42 i Tunabergsskolan Uppsala
Ett arbetsområde där vi arbetar med tal. Vi bekantar oss med negativa tal och arbetar med de fyra räknesätten. Vi kommer i kontakt med potenser och tiopotenser.
Grundskola 8 Matematik

Ett arbetsområde där vi arbetar med tal. Vi bekantar oss med negativa tal och arbetar med de fyra räknesätten.
Vi kommer även i kontakt med primtal, sammansatta tal och potenser.

Vi jobbar vidare och utvecklar oss i matematikens förmågor

Innehåll

Förmågor i fokus

Aktuella begrepp
       Subtraktion: term, differens, skillnad
       Addition: term, summa
       Multiplikation: faktor, produkt
       Division: täljare, nämnare, kvot
       Primtal, sammansatt tal
       Negativa tal
       Tal, siffra, tallinje
       Exponenten, potens, basen

Undervisningen kommer att innehålla

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • Beräkningar som görs i boken
 • Problemlösning

När vi har avslutat arbetsområdet ska du kunna

 • kommunicera/visa hur du löser uppgifterna
 • utvecklat dig i att resonera
 • använda rätt begrepp
 • utveckla din förmåga att lösa problem(strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet)
 • storleks ordna negativa tal
 • addera och subtrahera negativa tal
 • multiplicera och dividera negativa tal
 • potensform 

Hur du får visa dina kunskaper

 • Hur du resonerar under lektionerna i skrift, par och helklass.
 • Hur du använder aktuella begrepp och hur du ser sambanden mellan olika begrepp.
 • Kvalitén i dina metoder
 • Hur du kommunicerar/visar dina lösningar.
 • Hur du löser problem (strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet

 

Planering

Tal åk 8

 

 

 

 

 

Mål.

Du ska kunna:

Sidor i Vektor

Begrepp

Övrigt

 

 

v. 35

- avgöra om ett tal är ett primtal eller ett sammansatt tal.

- använda delbarhetsregler

- ta ut faktorer och primtalsfaktorer

11-13

 

11-13

11-13

- primtal

- sammansatt tal

- faktor

- primtals faktor

Rep. Priorite-rings reglerna, stencil

 

v. 36

- storleks ordna positiva och negativa tal

- addera och subtrahera med negativa tal

- multiplicera och dividera med negativa tal

17-19

 

17-19

 

23-26

- negativa tal

- större än >

- mindre än <

- lika med =

 

 

 

 

 

 

 

v. 37

- skriva tal i potensform

- göra beräkningar med tal i potensform

31-33

31-33

- potens

- exponent

- bas

 

 

 

 

v. 38

Problemlösning

Repetition

Prov

36-37

34-35

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik

Problemlösning

E
C
A
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. .
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. .

Begrepp

E
C
A
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Aktuella begrepp är positionssystemet, fyra räknesätten, negativa tal, potens, bas, exponent.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Aktuella begrepp är positionssystemet, fyra räknesätten, negativa tal, potens, bas, exponent.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Aktuella begrepp är positionssystemet, fyra räknesätten, negativa tal, potens, bas, exponent.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva ovan nämnda begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva ovan nämnda begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva ovan nämnda begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Metod

E
C
A
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik ( räkna med negativa tal, potenser) med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik ( räkna med negativa tal, potenser) med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik ( räkna med negativa tal, potenser) med mycket gott resultat.

Resonemang

E
C
A
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Framföra och bemöta matematiska argument
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommunikation

E
C
A
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.