👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5

Skapad 2017-09-12 13:06 i Vinbergsskolan Falkenberg
Denna termin lägger vi fokus på att skriva olika sorters texter, skapa goda läsupplevelser och muntliga presentationer, t.ex. argumentation.
Grundskola 5 Svenska
Vi lägger fokus på läsförståelse. Att läsa både enskilt och i grupp, redogöra, analysera texter både muntligt och skriftligt. Att bli säker på stavningsregler och meningsbyggnad. Följa en röd tråd i det man skriver själv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- läsa skönlitteratur
-läsa anpassade texter flytande med god läsförståelse
-berätta om en texts budskap 


-skriva tydligt så att den som läser förstår
-skriva olika slags berättelser och texter

-använda vanliga stavningsregler, ordklasser och meningsbyggnad
-ge återkoppling på kamraternas skrivuppgifter

-göra sammanfattningar av böcker du läst både skriftligt och muntligt

-kommunikativ förmåga, resonera, argumentera, samtala och diskutera
-söka information från olika källor och värdera dessa

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

- läsa högt
- läsa anpassade texter med flyt och god förståelse
- koppla det du läser till dina egna erfarenheter
- använda vanliga skrivregler, meningsbyggnad
- skriva olika slags texter, t.ex. egna berättande texter och faktatexter
- muntliga övningar, t.ex. att kunna argumentera, återberätta och redovisa
- söka och värdera information från olika källor
- föra resonemang kring olika texters budskap och beskriva dina upplevelser av läsningen
- redovisa med tydligt innehåll för dina kamrater

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med:
- högläsning och samtal kring  böcker
- läsning i mindre grupp och enskilt
- läsförståelse i olika former t.ex. textsamtal
- skriva texter av olika slag t.ex. berättande, brev och faktatexter
- muntliga övningar t.ex. att kunna argumentera, återberätta och redovisa
- språklära t.ex. skrivregler, stavning, ordbok och ordklasser
- att söka och värdera information från olika källor
-några för barnen kända författare och deras verk

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6