👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

G Matematik, höstterminen åk 6

Skapad 2017-09-12 13:09 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Utifrån "koll på matematik 6"
Grundskola 6 Matematik
Matematik hjälper och gör det lättare för oss att förstå hur saker och ting omkring oss fungerar, hur vi kan tjäna pengar, hur vi kan göra av med pengar, hur vi kan balansera och sköta vår ekonomi, hur man kan spela, hur vi kan räkna ut saker på enklaste viset.... Livet är matematik....

Innehåll

Matematik - Mål

 

- Öka förmågan att räkna addition och subtraktion inom området 1-1000.

 

- Kunna använda miniräknare.

 

- Kunna 2-hopp upp till 20 och 5-hopp upp till 50. Känna till multiplikation, kunna några tabeller och se sambandet mellan multiplikation och division.

 

- Kunna lösa vardagliga matteproblem och enkla textuppgifter.

 

- Öka kunskapen om klockan. Kunna minuter och 5 i, 10 i, 20 i, 5 över, 10 över och 20 över. Kunna räkna med tid och lösa enkla problem.

 

- Öka kunskapen om pengar och dess värde.

 

- Kunna mäta och väga och känna till de vanligaste längd- vikt- och volymenheterna.

 

Undervisningens innehåll

 

- Du får träna på matte-strategier som att använda dig av 10-kamrater, dubblor och nästan dubblor, träna på algoritmer (uppställningar).

 

- Du får använda laborativt material, som klocka, pengar, klossar och tallinje.

 

- Vi arbetar ämnesövergripande med matematik (t.ex. i hemkunskap och slöjd).

 

- Du får arbeta med matematik enskilt med en fröken och självständigt i dina böcker.

 

- Vi går igenom olika valörer på mynt och sedlar (både gamla och nya) och deras värde i relation till varandra. Tittar på rimlighet om vad olika saker kostar.

 

- Du får praktiskt träna på att väga och mäta.

 

Mål

Att du utvecklat din:

 • studieteknik: visar ansvar för ditt lärande, strukturerar ditt arbete, följa instruktioner...
 • din förmåga i Problemlösning: välja fungerande metod, visa/förklara hur du tänkt
 • din förmåga att använda matematiska begrepp och metoder: uttrycka dig med matematiska begrepp i rätt sammanhang, använda/redogöra för olika metoder
 • din förmåga att kommunicera och resonera: följa/föra argument, samtal, redovisningar...med hjälp av matematikens uttrycksformer (tala, skriva, rita figurer, diagram, göra beräkningar....)

Du bör kunna:

De fyra räknesätten.

 • Addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler.
 • Multiplikation med tvåsiffriga faktorer.
 • Kortdivision .
 • Rimlighetsbedömning vid beräkningar.

Bråk, Procent och proportionalitet

 • jämföra tal i bråkform
 • Addera och subtrahera
 • se proportionella samband

Sannolikhet, kombinatorik och statistik

 • förstå sannolikhet
 • stapel-, linje- och cirkeldiagram

Ekvationer, uttryck och problemlösning

 • lösa problem med hjälp av enkla ekvationer

 

Undervisning/arbetsformer

Arbetsgång (allmän) för de olika områdena

Gemensam genomgång av hela området, med t.ex målen .

Gemensamma eller individuella genomgångar av olika strategier/metoder.

Färdighetsträning (enskilt, par, grupper) av strategier/metoder.

Färdighetsträning, (teoretiskt och praktiskt, i par eller mindre grupper) av de olika förmågorna (ord/begrepp, spel/kommunicera,problemlösning).

Träna mer eller fördjupning

Diagnos

Utvärdering

 

Uppgifter för  bedömning

 • Muntliga samtal, resonemang vid valda tillfällen
 • Praktiska uppgifter vid valda tillfällen

 

Bedömningen sker av förmågorna i:

 • Probelmlösning (lösa matematiska problem)
 • Resonemang (resonera kring de matematiska uppgifterna)
 • Begrepp (använda de matematiska orden/begreppen)
 • Metoder (välja och använda metoder och strategier för att lösa matematiska problem)
 • Redovisning (bilder, skriftliga och muntliga uträkningar som går att följa)
 • Samtal och argument (beskriva hur de tänkt, alternativa vägar-möjligheter, rimlighet...)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6 Kunskapskrav

Genomgång
E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redovisning, samtal och argument
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.