👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 Eldorado 2A och 2B

Skapad 2017-09-12 13:22 i Idenors skola Hudiksvall
Detta är en planering för ht-16 och vt-17 Här får du veta: - vad du ska arbeta med - hur du ska arbeta - vilka mål du ska uppnå - hur du ska visa för din lärare vad du kan
Grundskola 2 Matematik

I Matte eldorado arbetar alla elever med samma kapitel, men på sin egen nivå. Vi kommer att lära oss olika strategier för att lösa matematiska problem. Vi kommer att jobba med taluppfattning och tals användning, geometri, algebra, problemlösning, samband och förändring samt sannolikhet och statistik. 

Innehåll

2. Övergripande mål:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

1. Inledning:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

3. Kursplanemål:

4. Konkretiserade mål:

Du kommer att lära dig:
- addition och subtraktion 0-100
- multiplikation / division
- miniräknare
- symmetri och asymmetri
- hälften och dubbelt
- klockan
- problemlösning
- ental och tiotal
- mönster
- volym, l och dl 
- additon och subtraktion 0-1000
- bråk
- vikt kg
- almanackan
- tredimensionellt
- vinklar 
- omkrets

5. Bedömning:

Bedömning sker genom: 
- ditt dagliga arbete i klassrummet
- skriftliga diagnoser
- samtal / diskussioner
- praktiska övningar

6. Undervisning:

Matematiklektionerna kommer att bestå av:
- gemensamma genomgångar
- arbetsboken Eldorado 2 A och 2B
- praktiskt arbete både ute och inne
- enskild räkning, pararbete och grupparbete
- mattelekar och spel
- diskutera matematik

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik Eldorado år 2

Matematik år 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Positionssystemet
Du kan ramsräkna och storleksordna 0-100. Du kan hälften/dubbelt inom talområdet 0-20
Du kan ramsräkna och storleksordna 0-100. Du kan markera tal 0-100 på olika tallinjer. Du kan visa talområdet 0-100 med tiobasmaterial. Du kan hälften/dubbelt inom talområdet 0-100.
Du kan ramsräkna 0-1000. Du kan markera 0-500 på olika tallinjer. Du kan visa tiobassystemet med växlingar. Du kan hälften och dubbelt inom talområdet 0-500.
Mönster/Ekvationer
Du tycker det är svårt att fortsätta enkla talmönster. Du behöver hjälp med att lösa enkla ekvationer.
Du kan fortsätta enkla talmönster. Du kan lösa enkla ekvationer och förstår likhetstecknets betydelse.
Du klarar att fortsätta svårare talmönster. Du löser självständigt ekvationer och har en god förståelse för likhetstecknets betydelse.
Färdighetsträning addition/subraktion
Du har automatiserat 0-10. Du behöver fortfarande konkret material till talkamraterna 11-20.
Du har automatiserat talkamraterna 11-20, Du kan addition och subtraktion 0-100 utan tiotalsövergångar.
Du har automatiserat talkamraterna 11-20. Du kan addition och subtraktion 0-100 med tiotalsövergångar. Du är säker på sambandet mellan addition och subtraktion.
Färdighetsträning multiplikation/division
Du förstår att multplikation är upprepad addition. Du behöver konkret material till multiplikation och division 2, 5 och 10.
Du kan multiplikations- och divisionstabellerna 2, 5 och 10 t.o.m. "gånger" 5. Du förstår sambandet mellan multiplikation/division.
Du kan multiplikationstabellerna och divisionstabellerna 2, 5 och 10. Du är säker på sambandet mellan multiplikation/division.
Problemlösning
Du behöver hjälp med instruktioner för att förstå problemet. Du tycker det är svårt att skriva egna räknehändelser.
Du behöver viss hjälp med att lösa probelm. Du kan skriva egna räknehändelser. Du kan göra överslagsräkningar inom talområdet 0-100.
Du provar egna idéer och har stategier för att lösa problem. Du kan både muntligt och skrifligt redogöra för dina tankegångar. Du kan göra överslagsräkningar och bedömmer alltid rimligheten i dina svar.
Geometri
Du kan bygga tvådimensionella figurer. Du tycker det är svårt med symmetri-assymetri.
Du kan bygga både två- och tredimensionella figurer efter beskrivning. Du förstår begreppet symmetri -assymetri.
Klockan
Du kan hel och halv timme.
Du kan hel, halv, kvart i och kvart över.
Du kan hela den analoga klockan.
Intresse
Du visar lite intresse för matematik.
Du visar intresse för matematik
Du är mycket intresserad av matematik
Volym
Du vet att volym är hur mycket något rymmer/innehåller.
Du förstår begreppet volym och kan uppskatta och mäta i l.
Du förstår begreppet volym och kan uppskatta och mäta l och dl.
Månaderna
Du kan månadernas namn.
Du kan månadernas namn och ordning.
Du kan alla månadernas namn, ordning och hur många dagar de har.
Vikt
Du vet att vikt är hur mycket något väger.
Du förstår begreppet vikt och kan uppskatta och väga i kg.
Du förstår begreppet vikt och kan uppskatta och väga i kg och g.
Mäta
Du vet att längd är hur långt någonting är.
Du förstår begreppet längd och kan uppskatta och mäta i cm.
Du förstår begreppet längd och kan uppskatta och mäta i cm och m.
Statistik
Du kan läsa av ett enklare diagram.
Du kan läsa av ett enklare diagram och fylla i det.
Du kan läsa av ett enklare diagram, fylla i det och göra ett eget diagram.