👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk - jag forskar, tema fordon

Skapad 2017-09-12 13:38 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
jag forskar
Förskola
Varje barn får möjlighet att, enskilt tillsammans med en pedagog, forska om ett ämne kopplat till temat. En fortsättning på en uppskattad aktivitet från tidigare termin.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Barnen i den äldre gruppen visar stort intresse för fordon och har önskat att få lära sig mer om detta. Temat för terminen för de äldre barnen är därför fordon. En del av detta arbete/tema är att barnen får forska om ett varsitt valfritt fordon. Barnen gjorde samma sak förra terminen men då kring dinosaurier. En uppskattad aktivitet av barnen där de får en stund ensamtid med en pedagog.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Syftet med aktiviteten är att ge barnen möjlighet att bekanta sig med olika sätt att sätt att söka information i form av bild och text samt att använda sig av dessa i ett språkligt sammanhang.

Mål - se läroplanskopplingar längre ner

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 visar nyfikenhet och intresse samt samtalar kring de bilder och texter de ser i böckerna, på internet och i sitt eget och andras pic collage

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Barnen får en i taget ta reda på fakta om ett varsitt fordon. De får använda faktaböcker och internet till bilder. Barnet sitter ensam med en pedagog. Barnen får göra ett eget pic collage på lärplattan i appen med samma namn. Barnet väljer bilder och innehåll själv och får hjälp med texten av pedagogen. Efteråt får barnet berätta och visa för sina kompisar vad de lärt sig om fordonet. De har sitt utskrivna pic collage med sig som stöd.

Förutsättningar - en dag i veckan under temaarbetet kommer ett barn i taget få forska med en pedagog. resterande barn på 15 st är tillsammans med två pedagoger där andra aktiviteter kopplat till temat erbjuds.

Dokumentation - lärlogg på unikum samt barnens Pic collage på avdelningen.

Förberedelser, böcker om fordon, lärplatta, internet

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016