👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 2017/2018

Skapad 2017-09-12 14:15 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Pedagogisk planering i matematik

Innehåll

PP Matematik årskurs 2

 2017/18

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL: 

·      Eleven kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 


·      Eleven kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 


·      Elever utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 


 

   Fokusförmågor/syfte:

   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 


   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 


   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 


   föra och följa matematiska resonemang, och 


   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 


 

 

Centralt innehåll:

·      Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal upp till 200. 


·      De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 


·      Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och över­ slagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 


·      Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 


·      Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar. 


·      Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym, tid och temperatur med vanliga nutida och äldre måttenheter. 


·      Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

·      Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 


·      Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. 


 

Kunskapskrav samt konkretisering av mål/syfte:

    Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och
använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

    Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt

    Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

    Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycks­ former med viss anpassning till sammanhanget.

    Eleven kan vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

    Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.

 

Genomförande:

Eleverna arbetar:

·      Enskilt och i större eller mindre grupper.

·      Med matematik i det egna arbetet där eleven har möjlighet att särskilt arbeta mot det i IUP:n uppsatta målet.

·      Med skriftliga, muntliga och digitala uppgifter ute och inne.

·      I matematikboken:Safari med uppgifter på basnivå och mer utmanande uppgifter.

·      Med olika mattespel och laborativa uppgifter/undersökningar.

·      Med det digitala läromedlet Espresso.

·      Med Smartlab övningar  i Notebook.

 

Bedömning:

Sker genom:

·      Samtal

·      Diskussioner och problemlösning i olika former

·      Teoretiska och laborativa arbetsuppgifter

·      Huvudräkningsövningar

·      Observationer som dokumenteras

·      Matematikboken Safaris diagnoser och att se på vilken nivå de väljer extrauppgifter.

·      Skolverkets bedömningsstöd i Ma

 

Dokumentation/Utvärdering:

Vi kommer att utvärdera utifrån uppsatta mål samt olika diagnosmateriel.

Eleverna gör egna utvärderingar efter varje område/kapitel i ma-boken.

Bedömning belyses även i elevens IUP.

 

Analys: Här skriver du analysen av arbetsområdet utifrån utvärdering, resultat, bedömning och dokumentation. Hur kan arbetsområdet förbättras till nästa gång?

 

Ansvarig pedagog:

Agnetha Ögren och Nathalie Jonsson

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 4/9 - 2017