👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv 2017/2018

Skapad 2017-09-12 14:21 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Pedagogisk planering i svenska

Innehåll

LPP Svenska årskurs 2

2017/2018

 

ÖVERGRIPANDE MÅL: 

·      Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 


·      Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, 


·      Eleven utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna,

·      Eleven utövar succesivt ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,

 

Fokusförmågor/syfte:

 

Svenska:

·      formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 


·      läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 


Centralt innehåll:

 

Svenska

·      Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. 


·      Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 


·      Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. 


·      Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 


·      Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 


·      Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. 


·      Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 


·      Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om. 


 

Kunskapskrav samt konkretisering av mål/syfte:

 

Svenska

·      Du kan återberätta viktiga delar av innehållet av en berättelse.

·      Du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

·      Du kan göra ett mindre muntligt framförande.

·      Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

·      Du använder punkt och stor bokstav och kan stava ord som är vanligt förekommande i elevnära texter.

·      Du kan kombinera text med bild för att göra budskapet tydligare.

·      Du kan ge respons på andras texter och göra ändringar i dina egna texter efter att du fått kommentarer från en kompis.

 

 

Genomförande:

Undervisningen i svenska kommer att innehålla olika moment i vilka eleverna får läsa, skriva och tala.

 

Läsa

En stor del av undervisningen kommer att bedrivas utifrån elevernas läsning av skönlitteratur. Minilektioner kommer att hållas då läraren på olika sätt demonstrerar hur man kan använda sig av olika läsförståelsestrategier för att för att fördjupa sin läsning och bättre förstå och reflektera kring sin läsning. Eleverna kommer också att få möta en rad olika texter, som sagor och fabler, dikter och faktatexter.

 

Skriva

Eleverna kommer kontinuerligt att föra loggbok över sin egen läsning. Utifrån sina loggbokstexter kommer eleverna att få individuella och mer riktade skrivuppgifter att genomföra. De kommer även att få prova på att skriva varierande texttyper som fabler och sagor, dikter och faktatexter.

 

Tala

Genom att föra loggbok har eleverna stort material att tillgå då de arbetar i grupp eller två och två, de kommer då att diskutera sina böcker, olika sätt att förstå samma innehåll samt kunna ge varandra tips och idéer på hur man kan arbeta med läsförståelsestrategierna. Eleverna kommer också att få arbeta med att återberätta med hjälp utav bilder och stödord.

 

Muntligt berättande kommer att övas med hjälp av kortare texter (t.ex. fabler), övningar i drama, berättelsetärningar och muntligt berättande.

 

Trots att läraren håller i ramarna för undervisningen är den i många avseenden styrd av eleverna, de får lära sig att ta ansvar genom att förstå hur man väljer ut böcker på rätt nivå, de får också, med stöd av läraren, ta ansvar för att använda läsförståelsestrategierna och skriva sin loggbok. I loggboken kan läraren stämma av var eleven ligger och vilket innehåll som bör tas upp på nästa miniliektion för att eleven ska kunna ta ytterligare ett steg framåt i sin utveckling. Kamrat- och självbedömning sker kontinuerligt genom diskussioner i par eller grupp med utgångspunkt i loggboken.

 

Bedömning:

Bedömningen sker vid de vägledande samtal som läraren har med eleverna om deras läsning och loggboksskrivande. Kommentarer av läraren i loggboken kan också stötta eleven och hjälpa denne framåt. Muntligt berättande bedöms efter framförande och förberedelse. Texterna som eleverna skriver bedöms även de och kommer att revideras av eleverna själva.

 

Dokumentation/Utvärdering:

Elevernas texter dokumenteras.

Loggboken fungerar som fortlöpande dokumentation