👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So/No Södra Sandby 2017

Skapad 2017-09-12 14:25 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Pedagogisk planering i So/No Tema Södra Sandby

Innehåll

No/So Södra Sandby årskurs2

 

Övergripande mål:

Skolans mål är att varje elev kan leva sig in och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Läraren skall tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

     kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

     kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområden för vidare studie, i samhällsliv och vardagsliv,

     kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

     har fått kunskaper om och insikt i det svenska kulturarvet

     kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

     Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

 

 

 

 

Fokusförmågor/syfte:

Att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang i sin närmiljö. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

 

 

Eleverna ska utveckla sin förmåga att

     använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser och gestalter.

     analysera hur kristendomen påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

     reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

     utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i närmiljön.

     genomföra systematiska undersökningar i biologi.

     använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

 

 

 

 

Centralt innehåll:

Att leva tillsammans

     Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att leva i närområdet

   Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

   Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

   Vattenlevande smådjur i närmiljön, hur de kan sorteras, grupperas, namnges och deras näringskedjor.

   Djur och växter på bondgården.

 

 

Genomförande:

    Studiebesök

    Byvandring

    Grupparbete

    Enskilt arbete

    Dokumentation med bild och text

    Enkla fältstudier(håvning) i Sularpsbäcken och sortering efter småkrypsplanscher.

 

                     

 

Kunskapskrav:

   Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

   Eleven ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

   Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer och observationer och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

   Eleverna kan utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar.

   Utifrån enkla observationer kan eleverna namnge några vattenlevande smådjur, beskriva näringskedjor och göra enkla dokumentationer.

Elevens mål:

    Du ska kunna berätta tre saker om att gå i skolan förr i tiden (1900-talet)

    Du ska kunna berätta om hur man färdades till och från och inom Södra Sandby under 1900-talet.

    Du ska kunna berätta om tre olika yrken som fanns i Södra Sandby under 1900-talet.

    Du ska kunna berätta om tre växter som odlas på bondgården.

    Du ska kunna säga hästens, kons, grisens och hönsens familjemedlemmar.

    Du ska kunna säga något vi får från kon, grisen och hönsen.

    Du ska kunna nämna tre olika arbetsplatser som fanns förr (1900-talet)

    Du ska kunna nämna tre olika leksaker/lekar som barn lekte förr.

    Du ska kunna berätta två saker om kyrkan i Södra Sandby.

 

 

 

 

Bedömning:

Sker genom

     samtal

     diskussioner i olika former

     Genom muntliga redovisningar

     Genom skriftliga elevarbeten.

     Tipspromenad.

     Lärandematris

 

 

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

     Eleverna dokumenterar skriftligt

     Genom gemensamma dikteringar

     Fotograferar från studiebesök och olika platser i Södra Sandby

     Foto-Text

     Collage

     Utställning

 

 

Analys:

 

 

Ansvarig pedagog: Nathalie Jonsson och Agnetha Ögren

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 2017.08.22