👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bild åk 5

Skapad 2017-09-12 14:43 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola F – 9 Bild
Under denna termin kommer du att få framställa olika typer av bilder. Du kommer att få prova på olika tekniker och verktyg inom området bild. Det kommer att bli kul!

Innehåll

 

 Skolans värdegrund och uppdrag

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Övergripande mål och riktlinjer

 Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

 

Kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till:

Vad: Du kommer att få göra olika slags uppgifter där du kommer att möta olika tekniker och arbeta med flera olika material. Bl.a papper-maché, vattenfärg, akvarell och perspektiv.

Hur: Under lektionerna kommer vi att tillsammans gå igenom uppgifter på tavlan, via keynote eller mer praktiskt. Du kommer att få jobba enskilt för att kunna visa din förmåga att framställa bilder och att utveckla dina uppgifter. 

Varför: Se kunskapskrav

 

Bedömning:

Jag kommer att döma din förmåga att:

 • framställa bilder.
 • arbeta med olika material och tekniker.
 • hur du väljer och leder ett arbete framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6