👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsverksamheten 17/18

Skapad 2017-09-12 15:00 i Freinetskolan Mimer Freinet
Övergripande pp för fritidshemsverksamheten utifrån kapitel ett och två i Lgr 11.
Grundskola F – 5
Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet där vi utgår från elevernas egna intressen och behov . Eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid och utmanas för att kunna utvecklas till goda samhällsmedborgare.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

I vår dagliga verksamhet arbetar vi med de punkter som beskrivs i läroplanens kapitel ett, två och fyra. 

Fritidshemmet ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

I fritidshemsverksamheten arbetar man generellt med ett informellt lärande. Eleverna lär sig i de vardagliga situationerna.

Mål

Fritidshemmets övergripande mål är att varje elev ska känna glädje, trygghet, ansvar och delaktighet. Föräldrarna ska känna sig trygga i att eleverna får den omsorg de behöver.

I arbetsområdet ska eleverna få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Ansvar - Med ökad mognad får eleverna ta ett större ansvar.

Inflytande/Delaktighet - Vi uppmuntrar eleverna att fatta egna beslut och göra medvetna val utifrån intresse.

Trygghet - Struktur och rutiner skapar trygghet.

Undervisning och Arbetsformer

 

Ansvar

 • Var och en ska ta ansvar för sina egna saker och sina handlingar
 • Tala om att man kommit/delta i samlingen.
 • Bestämma vad man vill göra under vistelsen.
 • Ta ansvar genom att visa respekt för andra människor.

Detta arbetet utförs  genom kontinuerlig kommunikation med eleverna. Vi sätter upp regler/ledstjärnor tillsammans och pratar om dessa i olika samlingar, fritidsråd och i den dagliga verksamheten.

Inflytande/ Delaktighet

 • Var och en beslutar själv inom ramarna för verksamheten vad de ska göra under fritidstiden.
 •  Eleverna uppmuntras att vara delaktiga i våra aktiviteter.
 •  Eleverna uppmuntras att komma med egna idéer och förslag vid olika forum,  t.ex. fritidsråd och samlingar.
 • Lovens aktiviteter och utflykter planeras tillsammans med eleverna.

Trygghet

 • Strukturen för dagen/veckan är densamma och det i sig skapar trygghet.
 • Vi har tydliga regler/ledstjärnor, men varje situation är unik.
 • Eleverna får hjälp och stöd att lösa  konflikter.

 

Utvärdering

 

Utvärdering sker genom samtal med eleverna. Både  enskilt inför elevernas utvecklingssamtal och i grupp vid samlingar, efter aktiviteter och under fritidsråden.

 

Hur har verksamhetens mål uppnåtts?

 

 • Eleverna ska kunna samspela med andra människor i olika sammanhang.
 • Eleverna skall kunna ta ansvar för sig själva och sina saker.
 • Eleverna ska kunna ta ansvar för och respektera sin närmiljö.
 • Eleverna ska vara  förtrogna med demokratiska värderingar.
 • Vi vill att eleverna ska kunna ingripa och hämta hjälp när de ser att någon blir kränkt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -