👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vifslan

Skapad 2017-09-12 15:19 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
Lekfullt lärande Naturligtvis. Tema: Ljus. Projekt: Skugga utifrån barnens intresse för karaktären Sommarskuggan i Sommarlovsmorgon.

Innehåll

Gemensamt Tema 

"Lekfullt lärande Natur-ligtvis"  läsåret 2017-18

Projektbeskrivning

Skapa förutsättningar för ett lärande kring fysikaliska fenomenet skugga.

Skugga:

skugga uppstår bakom ett föremål som belyses av en ljuskälla.Om ljuskällan är utsträckt bildas en kärnskugga och en halvskugga. Ur:  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skugga

Barngruppen projekt:

 

I utforskande lek och aktiviteter, ute och inne, skapa möjlighet för ökad förståelse kring fysikaliska fenomenet skugga.

Bakgrund:

Varför ska vi arbeta med detta projekt inom temat? Tänk på barnens inflytande, hämta inspiration från dem. Brainstorming? Vad vill vi erbjuda barnen? Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

 Barnen pratade mycket om och kring karaktären Sommarskuggan från Sommarlovsmorgon. I samtal med barnen upplevdes det som om en del såg begreppet skugga synonymt med Sommarskuggan. Genom att erbjuda och introducera material som olika ljuskällor, t.ex solljus, lampor, over headprojektor samt objekt och oss själva i gruppen, strävar vi efter att ge barnen möjlighet till ökat utforskande lärande kring i begreppet skugga.

Lärsituationerna kan ske i olika gruppkonstellationer eller för barnet självt. Barnens nyfikenhet och reflektioner är viktiga för att leda utforskandet vidare. Bland annat kan skugga relateras till tid och avstånd. 

 Syfte :

Vad är det vi vill undersöka och varför?  Frågeställningar ? Vad vill vi uppnå med projektet i sin helhet och sina delar? Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? vad är det vi vill att barnen ska få ett förändrat kunnande om? inkludera värdegrund, kärnämnen och barns inflytande

Projektet valdes med anledning av deras intresse och samtidigt för att öka deras förståelse för hur skugga uppkommer. Vi strävar även efter att ge stimulera barnens lärande kring naturvetenskap där de på  längre sikt blivit förtrogna med den naturvetenskapliga metoden innebär, med frågeställning, hypotes, resultat och analys. Genom att erbjuda olika typer av aktiviteter önskar vi inspirera barnen så att varje barn upplever en nyfikenhet och vetgirighet för naturvetenskap, vill testa och undersöka. 

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Tid, rum, personal, åldrar, material, ansvarsfördelning, osv. Hur skapar vi förutsättningar för barnen att utveckla förskolans kärnämnen. Hur ska vi organisera perioden / veckan / dagen. `Hur ska vi dokumentera?

Aktiviteterna sker enskilt eller i olika gruppkonstellationer under barnens vistelsetid på förskolan. Inhuvudsak är det två förskollärare som är de delaktiga pedagogerna. Rumsligt är både ute och inne. Olika material introduceras och exemplifieras i en del fall av pedagogerna och finns sedan tillgängligt för barnen under dagarna. Lärsituationerna kan vara planerade av pedagoger i förväg såväl som spontana tillfällen som tas till vara. Ibland är hela gruppen tillsammans men ofta sker är barnen i mindre grupper.

dokumentation sker genom foto, noteringar från aktiviteter och samtal med barnen...

Arbetslagets valda mål:

Våra valda mål utifrån projektets syften, metoder, övriga läroplansmål vi vill ha fokus på, eventuellt fokus på speciella uttrycksformer, utebildning osv.

Koppling till Lpfö 98 rev 2016: Att varje barn:

utvecklar förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande kring växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja , utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

  

Förskolans prioriterade mål i SKA:

SKA-mål: Bjuder barnen in till lek? (verbalt eller med kroppsspråk). Med det menar vi: frågar om det får vara med eller säger ja till någon som frågar om den får vara med. 

Valda kärnämnen: Detta ger dem möjlighet att upptäcka samband/sammanhang,koherens, mellan exempelvis ljus-objekt-avstånd eller läge . I samtal under och efter aktiviteterna samt i samarbete med andra, utvecklas barnens kommunikativa förmåga och minne. 

 

Vilka effekter vill vi uppnå?

 

Vilka kännetecken förväntar vi oss att se?

 

Metoder:

I undervisning och med olika uttryckssätt. Koppling till Lpfö 98 rev 2016

 Undersökande lärsituationern i ute och innemiljö där barnen får tillfälle att experimentera med fenomenet skuggor vilket stödjer deras personliga utveckling och uppmuntrar nyfikenhet. De har tillgång till olika ljuskällor, objekt och personerna  i gruppen. 

Iscensättning av lärmiljön:

Behov utifrån barnen och projektets inriktning och syfte

 Over headprojektor, lampa, ficklampor tillgängliga. Möjlighet att utforska ute. Uppmuntrande lärmiljö där personalen inbjuder till samarbete, utforskande, reflekterande samt skapande.

Föräldrarnas delaktighet:

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Bjuda in till en "rundtur" där barnen visar och berättar, exempelvis drop-in. Välkomna idéer de kan ha. 

  

Ev förändring/utveckling av inriktning:

Använd MALL "reflektion/uppföljning RL&V MD" Uppdatera därefter projektbeskrivningen. numrera i detta dokument uppdatering 1, 2, 3 osv

Hur går vi vidare utifrån uppföljning av iakttagelser, dokumentation, värdegrund, Utveckling och lärande och barns inflytande? Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger, varför? Hur arbetar vi vidare och varför?

 

 

Avslutning av projekt:

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser? Hur avslutar vi projektet med vårdnadshavarna?