👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik år 9

Skapad 2017-09-12 16:00 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 9 Bild
Det centrala innehållet är:

• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan

arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som

tekniken väcker.

• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för

samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

• Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

• De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet

och föränderlighet.

• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor

och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Under dessa veckor kommer vi att arbeta med cellen, arv och arvsanlag samt genetik.

Vad är det som bestämmer hur vi ser ut och vilka egenskaper vi har? Vissa saker bestäms av det biologiska arvet, andra beror på hur vi lever och några saker beror på både biologiskt arv och hur vi lever. Forskningen inom detta område har kommit mycket långt och idag finns det möjlighet att via DNA till stor del avgöra hur ett foster kommer att se ut och utvecklas. Vi kan också gå in i arvsmassan och förändra. Frågan är hur mycket vi anser att vi har rätt att ändra i arvsanlaget?

Uppgift
Ni ska under dessa veckor genom arbete med studieuppgifter i boken, webbsidor samt föreläsningar lära dig om:

 • hur cellen ser ut och fungerar
 • förstå hur arvsanlagen fungerar och hur man ärver egenskaper
 • fördelar och nackdelar, problem och möjligheter med att kunna genmodifiera

Examination
Prov
Inlämningsuppgift
Debatt

Viktiga saker att kunna

 • Du vet vad en cell är och kan använda ord som cellkärna, cellmembran och cellplasma och känner till något om hur cellen delar sig och kan skapa en kopia av sig själv 
 • Du kan berätta hur arv och miljö påverkar utvecklingen av våra egenskaper 
 • Du kan ge exempel på hur ett anlag ärvs med hjälp av ett korsningsschema 
 • Du känner till hur könet nedärvs 
 • Du kan diskutera några av genteknikens för- och nackdelar, risker och möjligheter
 • Du kan beskriva skillnaden mellan förädling och genmodifiering
 • Du har fördjupad kunskap i några områden av den moderna gentekniken och kan resonera kring praktiska och etiska frågor rörande den moderna genteknikens tillämpningar, möjligheter och risker.

Viktiga begrepp:

 • Arvsanlag 
 • DNA-molekyl 
 • Gen 
 • Kromosom 
 • Könskromosomer x och y 
 • Mutation 
 • Dominant anlag / recessivt anlag 
 • Genteknik
 • GMO, Genmodifierad organism
 • Stamcell
 • Kloning 
 • Homozygot / heterozygot 
 • Reduktionsdelning

Resurser

Biologi Direkt
s 272-289

Länkar

Om cellen, arvsanlag mm - fakta, övning mm

NE - fakta om genetik (titta gärna på rubrikerna till höger "Relaterade länkar")

NE - fakta om genmodiferide organismer, GMO (titta gärna på rubrikerna till höger "Relaterade länkar")

Fakta men lite annorlunda sätt att navigera på hemsian

Naturskyddsföreningen om genmodifierade grödor

Naturvårdsverket om GMO

Statens medicin-etiska råd (genetiska analyser)

Filmer

Utflykter till livets kärna (UR 5 avsnitt ca 7 min per avsnitt)

Genetik för nybörjare (ca 7 min) 

Människan och generna (4 avsnitt ca 20 min per avsnitt)

Genetik på SLI 13  min om etiska dilemman

Gattaca (spelfilm)

Syfte

Under den här perioden ges förutsättningar att utveckla följande förmågor:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Bedömning

Förmågorna kommer att bedömas enligt matrisen nedan

För betyget E

 • Enkla förklaringar av begreppen.
 • Kan ge en till viss del fungerande förklaring till hur arvsanlag och egenskaper ärvs samt vad skillnaden mellan förädling och genmodifiering är
 • För enkla och till viss del underbyggda resonemang kring fördelar, nackdelar, möjligheter och risker med att göra genetiska förändringar på konstgjord väg.

 För betyget C

 • Utförliga förklaringar av begreppen.
 • Kan ge en fungerande förklaring till hur arvsanlag och egenskaper ärvs samt vad skillnaden mellan förädling och genmodifiering är
 • För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring fördelar, nackdelar, möjligheter och risker med att göra genetiska förändringar på konstgjord väg.

 För betyget A

 • Väl utvecklade förklaringar av begreppen.
 • Kan ge en väl fungerande förklaring till hur arvsanlag och egenskaper ärvs samt vad skillnaden mellan förädling och genmodifiering är
 • För välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring fördelar, nackdelar, möjligheter och risker med att göra genetiska förändringar på konstgjord väg.

Matriser

Bl
Biologi

För att uppnå de olika kunskapsnivåerna skall följande kunskapskrav uppnås

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Granska, kommunicera och ta ställning Argumentation Resonemang/informationssökning Användning/framställning
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna stäl­ler eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informa­tionen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om infor­ mationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.I diskus­sionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och rele­ vans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Arbetssättet
Systematiska undersökningar Analys/reflektion Dokumentation
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningar­ na och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon be­ arbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningar­na och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp och samband
Använda begrepp, modeller och teorier. Beskriva och förklara samband Människan Kretslopp och samband Människans påverkan naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss använd­ning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskri­ver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlig­ het och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och för­ klarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.Eleven kan förklara och visa på samband mel­lan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sam­ manhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och popula­ tioner och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.Dessutom för eleven välutvecklade och väl under­ byggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspek­ tiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala natur­ vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.