Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag - en författare ht-17

Skapad 2017-09-12 22:33 i Strandängsskolan F-9 Båstad
En uppstart i skrivande på högstadiet. Skrivprocessen, hinderschema och karaktärsschema ingår.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under v 37-43 kommer vi jobba med skrivprocessen och skriva både ihop och enskilt. Inlämning onsdag v 45.

Innehåll

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Hur väl du kan "kommunicera och uttrycka sig i skrift" kommer jag att titta på i din berättelse. Den skall vara intressant/spännande att läsa. Du skall formulera dig på ett sätt så att den blir lätt att förstå. Du skall ha en inledning som lockar till fortsatt läsning, ha en tydlig handling där du följer hinderschemat. Du skall ha med både person- och miljöbeskrivningar och ditt slut skall passa in i handlingen.

Hur väl du kan "anpassa texten till syfte, mottagare och sammanhang" kommer jag att bedöma utifrån hur väl du har följt instruktionerna när du byggt upp din berättelses handling. ( Kan du exempelvis besvara frågorna om varför du skriver texten, till vem den riktar sig och i vilka sammanhang den skall läsas?) Jag bedömer också i vilken utsträckning din text motsvarar kraven för textgenren. Det innefattar också din förmåga att ge och ta respons.

Din förmåga att uttrycka dig på korrekt svenska och använda ett rikt ordförråd bedöms kring din förmåga att "urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer". Jag förväntar mig att du kan använda meningsbyggnad, skiljetecken och styckeindelning på ett korrekt sätt samt ha en textuppbyggnad där det går att följa den röda tråden.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Jag kommer att ha genomgångar om Skrivprocessen, hur man börjar och slutar en berättelse, hur man bygger upp en huvudkaraktär och hur ett hinderschema fungerar. Jag kommer också att gå igenom hur man gör förarbetet till en berättelse och leda er bit för bit genom berättelsen.

Ni kommer att få öva i mindre skala på synonymer och ordförståelse, på inledningar och på att skapa beskrivande text. Ibland är det enskilda uppgifter och ibland får ni jobba parvis.

Ni kommer därefter att påbörja ett eget skrivande, där ni skall följa alla steg i en skrivprocess med planering/förarbete, kladdskrivande, respons, rättning/korrigering av text och renskrivning.

Upplägg

V 37

Onsdag               Lägerskola.

Torsdag              Lägerskola

Fredag                 Genomgång av arbetsområdets syfte och centrala innehåll. Förklara skrivprocessen.

Genomgång av begreppet ”hinderschema”. Starta övningen ”Uppdraget”

                                                                                                                                                

V 38

Onsdag               Fortsätt ”Uppdraget”

Torsdag              Genomgång om dialoger och berättande/beskrivande text. Övningar.

Fredag                 Genomgång av karaktärsscheman och att beskriva personer.

                             Skriva mellan raderna

                                                          Veckans ord: Simon

 

V 39                   

Onsdag               Genomgång om olika typer av inledningar och slut.

                             Övning i par där ni skall skapa olika inledningar till en given berättelse.

Torsdag              Genomgång av kriterier och bedömning. Börja planera berättelsen

Fredag                 Studiedag

                                                                                       Veckans ord: Alma

 

V 40

Onsdag               Jobba vidare med tankekartan/planeringen av din berättelse. Innan du börjar skriva skall du visa upp din planering för mig.

Torsdag              Planeringen måste vara klar så att du kan börja skriva på din berättelse.

Fredag                 Tid att skriva    

                                                                                       Veckans ord: Josefin

 

V 41

Onsdag               Fortsätt skriva

Torsdag              Fortsätt skriva

Fredag                 Respons på inledningen och uppdraget.

Veckans ord: Smilla

 

V 42

Onsdag               Fortsätt skriva

Torsdag              Fortsätt skriva

Fredag                 Fortsätt skriva

Veckans ord: Kevin

 

V 43

Onsdag               Gå igenom strukturen och kontrollera så att språket i texten är så bra som du kan göra den själv.

Torsdag              Läsning av varandras texter och ge respons

Fredag                 Redigering

Veckans ord: Olle

 

V 45

Onsdag:             Inlämning under lektionen: planering och den respons du har fått på texten. Uppsatsen skall skickas in i ”Classroom”. Glöm inte göra din utvärdering på Unikum.

Veckans ord: Astrid


 

Utvärdering

Efter arbetsområdet kommer du som elev  och jag som lärare att utvärdera din insats. I matrisen markerar jag hur långt du kommit i skrivprocessen och du får en framåtsyftande kommentar. Som elev utvärderar du i kommentarsfältet här nedan.

1 A Vilka förmågor skulle du träna under detta område? B Tycker du att du utvecklade dessa förmågor? På vilket sätt?/Varför inte?

2 Vad är du mest nöjd med under området?

3 Vad skulle du vilja ändra/göra annorlunda nästa gång?

4 Fick du något tips från en kompis under responsen som hjälpte dig framåt? Vad och hur?

5 Var det något du upptäckte att du hade svårt för, som du skulle vilja ha mer hjälp med från min ( Debbies) sida

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en berättande text.
Du följer formen för en berättande text relativt väl.
Du följer formen för en berättande text väl.
Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Skriva berättande text
Beskrivningar
Elevens text innehåller gestaltande beskrivningar.
Du har med person- och miljöbeskrivningar men karaktärerna är "platta". Egenskaperna framkommer på något ställe.
Du har flera beskrivningar av miljö och personer och du använder dig av "runda" karaktärer. Dessa egenskaper märks till viss del av och stämmer till viss del med karaktärernas handlande.
Det finns flera detaljrika beskrivningar och du låter karaktärernas egenskaper framträda tydligt och vara en viktig del av handlingen.
Skriva berättande text
Berättargrepp och dramaturgi
Eleven använder något berättargrepp och följer något slags dramaturgi.
Det finns en inledning, en handling och en avslutning i din berättelse. Din berättelse är till största del av kronologisk uppbyggnad.
Du behärskar både tillbakablickar och parallellhandling. Dramaturgin trappas upp, vändpunkter finns med och småsaker kan kopplas samman.
Du kan väva samman flera röda trådar och du använder dig av flera olika berättartekniska grepp som tex planteringar eller att du väver samman flera olika problem. Dessa följs upp i slutet
Ge respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan följa en responsmall och bemöta dina kamraters texter i viss utsträckning.
Din respons till dina kamrater är mer specifik och saklig.
Din respons är konstruktiv och tydlig och visar att du förstår hur detaljerna påverkar helheten.
Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: