👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3A Svenska, ABC-klubben

Skapad 2017-09-13 09:22 i Åledsskolan Halmstad
Nyckeln till skatten, ABC-klubben. Läsåret 2015-2016.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
ABC klubben Nyckeln till skatten. Genom detta arbetsmaterial får vi följa ABC-klubbens Asta, Bea och Cesar. I årskurs 3 får barnen nys om en försvunnen guldskatt från Vikingatiden. Olika spår leder ABC-klubben allt närmare ett svar på gåtan. Men det är fler personer än dem som är ute efter skatten.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts  (Lgr 11, Syfte).

En läsande klass, läsfixarfigurerna....

Under läsåret kommer vi att fokusera på läsförståelse, skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer. Under vårterminen kommer vi att lägga stor fokus på att skriva olika typer av text såsom fakta- och berättande texter. Vi kommer att använda oss utav Läsfixarfigurerna, se gärna mer på: http://www.enlasandeklass.se

 

 

 

 

 

 

Undervisning

Vi läser tyst ur en tystläsningsbok  och efterarbetar boken genom att svara på olika frågor kring bokens innehåll eller skriver en kortare recension.

Vi läser läseboken, Nyckeln till skatten, i skolan men även hemma. Därefter arbetet vi med varje kapitel.

Vi tränar stavningsregler, bland annat i arbetsboken "Språknycklar".  

Vi skriver berättande texter och bearbetar dem efter råd från lärare eller annan elev (kamratrespons).

Vi skriver för hand eller ibland på datorn/iPaden.

Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken.

Vi tränar på att berätta saker muntligt för varandra, i helklass och i smågrupper - muntlig redovisning.

Pedagogen ger tydliga muntliga instruktioner inför olika arbetsmoment och vi arbetar med att förstå skriftliga instruktioner genom olika, för uppgiften anpassade, arbetsböcker.

Vi har även Klassråd och kompispass där alla får komma till tals och där vi tränas i att ta ställning i olika frågor.

 

 

Arbetsområdet relaterar till följande kunskapskrav åk 3

Nedanstående är kunskapskrav som skall vara uppnådda i år 3.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Läsa elevnära texter med flyt.

Läsa och förstå, för åldern anpassade, faktatexter.

Använda stor bokstav, punkt och frågetecken i olika texter.

Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.

Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.

Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.

Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.Muntlig presentation av sin Kulturstund.

Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.

Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3