👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Der Sprachabschneider

Skapad 2017-09-13 09:53 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
I boken "Der Sprachabschneider" ("Språkklipparen") av Hans Joachim Schädlich tappar Paul en del av sitt språk. Eller snarare sagt byter han den mot mer fritid - han behöver inte göra läxor längre. Men hur är det att inte längre kunna uttrycka sig som förut, att inte kunna göra sig förstådd, att bli missförstådd, att låta bli att prata, att så småningom bli ensam? Det berättar boken om - ett bra tillfälle att betrakta språket närmare, att själv klippa av delar eller att laga en klippt mening. Men läsningen är också anledning till olika skrivuppgifter. Den uppmuntrar att prata om språkets roll i våra förhållanden, om drömmar, fritid, skola, vänskap ... Och så kan eleverna jämföra Pauls tyska med sina egna kunskaper - finns det kanske även hos dem en som ibland klipper bort delar av ord och meningar?
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Grammatik!? Tycker du den är viktig eller anser du att den är onödig? Upplever du den som tråkig eller som spännande? Är det något du helst undviker för att det är så svårt eller älskar du allt som har med språkets struktur att göra? Vi ska läsa boken Der Sprachabschneider av Hans Joachim Schädlich som berättar om en som tror att livet fungerar lika bra med lite mindre grammatik: Paul sein ein Junge deinem Alter. Er träumen gern. Fußball mögen er auch. Sein Freund heißen Bruno. Eines Tages stehen ein Mann Tür und machen einen Vorschlag: Wenn Paul ihm geben alle Präpositionen und gebeugten Verbformen, erledigen Mann Paul Hausaufgaben. Ob Paul zufrieden sein Tausch? Du erfahren Buch. (Paul vara pojke din ålder. Han älska drömma. Även spela fotboll tycka han om. Hans kompis heta Bruno. En dag stå en man dörr och göra ett förslag: Om Paul ge honom alla prepositioner och böjda verb man göra läxor Paul. Vara Paul nöjd byteshandel? Du få veta bok.)

Innehåll

Undervisningens mål

Målen är att du

- läser en text för ungdomar med flyt

- gör en sammanfattning av textens innehåll,
   kommenterar innehållet
   och resonerar om textens budskap

- skriver olika texter som
   en sammanfattning,
   en reklam för en bok,
   en karaktärisering av en figur,
   ett manus

- vinner intresse för, resonerar över och lär dig om språkliga strukturer i tyskan
   samt jämför dem med svenskans

- utvidgar ditt ordförråd

- berättar och beskriver utifrån dina egna erfarenheter i anknytning till bokens innehåll

- framför egna åsikter

- lär känna fakta om Tysklands samhälle idag och då boken skrevs

Undervisningens genomförande

Vi läser boken i mindre avsnitt, tio till femton minuter vid varje undervisningstillfälle.
Till dem gör vi passande språkövningar.

Bedömning

Bedömning sker utifrån målen som vi konkretiserar under arbetets gång.
Moment som högläsning, återberättande, skrivning av olika textformer, användande av språkliga strukturer som i boken behandlas ingår i bedömningen.
Underlaget är kunskapskraven modersmål 4-6.

Material

boken "Der Sprachabschneider" av Hans Joachim Schädlich (lärarexemplar)
kopior av enstaka sidor för läs-, ord- och skrivträning

arbetsblad

skrivhäften

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Der Sprachabschneider

läsa, förstå och tolka

läsa för sig själv, framföra, förstå och tolka en skönlitterär text samt urskilja textens budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna ordböcker och andra hjälpmedel för ordförståelse
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
läsa med flyt
Du läser elevnära och åldersanpassade texter ur boken "Der Sprachabschneider" med visst flyt.
Du läser elevnära och åldersanpassade texter ur boken "Der Sprachabschneider" med relativt gott flyt.
Du läser elevnära och åldersanpassade texter ur boken "Der Sprachabschneider" med gott flyt.
läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse: Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av innehållet i texter ur boken "Der Sprachabschneider" och kommenterar centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse: Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i texter ur boken "Der Sprachabschneider" och kommenterar centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse: Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i texter ur boken "Der Sprachabschneider" och kommenterar centrala delar med god koppling till sammanhanget.
resonera om budskap
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap. 
Du för utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap. 
Du för välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap. 
använda ordböcker och andra hjälpmedel
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre förståelse med viss säkerhet.
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre förståelse med säkerhet.
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre förståelse med god säkerhet.

skriva

uttrycka sig i skrift; stavning och språkets struktur ordböcker och andra hjälpmedel för stavning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
uttryka sig i skrift
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. 
Du uttrycker dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och använder ämnesrelaterade ord och begrepp. 
Du uttrycker dig välutvecklat i skrift med god god språklig variation och använder rutinerat ämnesrelaterade ord och begrepp. 
skivregler
Du använder med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet: Du kan stava vissa ord. Du beaktar i din skrivning till viss del tyskans språkliga strukturer.
Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet: Du kan stava de flesta ord. Du beaktar i din skrivning medvetet tyskans språkliga strukturer.
Du använder med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet: Du stavar nästan felfritt. Du använder med säkerhet tyskans språkliga strukturer i din skrivning.
använda ordböcker och andra hjälpmedel
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för språkriktighet i din skrivning med viss säkerhet.
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för språkriktighet i din skrivning med säkerhet.
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för språkriktighet i din skrivning med god säkerhet.

lyssna, tala, samtala

delta i och föra ett samtal; förstå och göra sig förstådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
samtala
I samtal kring boken förstår du huvuddragen av innehållet. Du deltar med ett i huvudsak fungerande ordförråd på ett enkelt sätt. Det du vill säga framgår med viss tydlighet. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. 
I samtal kring boken förstår du det mesta av innehållet. Du deltar med ett ändamålsenligt ordförråd på ett utvecklat sätt. Det du vill säga framgår med relativt god tydlighet. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalen relativt väl. 
I samtal kring boken förstår du innehållet. Du deltar med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd på ett välutvecklat sätt. Det du vill säga framgår med god tydlighet. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalen väl. 

språk, kultur och samhälle

tyskans struktur i jämförelse med svenskans skolan i Tyskland förr och idag i jämförelse med skolan i Sverige
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
resonera om tyska språket
Du för enkla resonemang om strukturer i det tyska språket i jämförelse med svenskan.
Du för utvecklade resonemang om strukturer i det tyska språket i jämförelse med svenskan. 
Du för välutvecklade resonemang om strukturer i det tyska språket i jämförelse med svenskan. 
beskriva och resonera om skolan i Tyskland
Du beskriver skolan i Tyskland förr och idag utifrån bokens och vuxnas berättelser samt resonerar om det och jämför med Sverige på ett enkelt sätt.
Du beskriver skolan i Tyskland förr och idag utifrån bokens och vuxnas berättelser samt resonerar om det och jämför med Sverige på ett utvecklat sätt.
Du beskriver skolan i Tyskland förr och idag utifrån bokens och vuxnas berättelser samt resonerar om det och jämför med Sverige på ett välutvecklat sätt.