👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten

Skapad 2017-09-13 10:47 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Diamantjakten, läsebok och arbetsbok
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Under året kommer vi få ta del av ett äventyr med läsning och uppdrag.

Innehåll

Undervisningen:

Vi kommer att följa kapitlen i läseboken och jobba med arbetsboken innan, under tiden och efter.

Undervisningen ska ge dig möjlighet att: 

-utveckla din läsning och förmåga att analysera texter.

-anpassa ditt språk till de som lyssnar eller läser, ditt budskap samt situationen.

-känna igen vad som är typiskt för svenska språket. 

-utveckla förmågan att skriva olika genrer.

-använda regler för hur du skriver.

- uttrycka dig och dina tankar när du pratar och skriver.

-lyssna på andra elevers tankar och funderingar.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

-läsa högt i liten grupp och enskilt.

-visa läsförståelse med läsfixarna som stöd.

-skriva texter med tydlig handling.

-skriva meningar med stor bokstav och skiljetecken .

-skriva läsligt för hand.

-samtala om texter.

-delta i diskussioner.

-stava vanlig förekommande ord.

-använda bilder för att förstärka din text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Svenska 1-3 (uppdaterad HT 2016)

Läsutveckling åk1-3

A
B
C
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter,
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning,
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin,
urskiljer ord i meningar,
läser enkla meningar med flyt,
utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord,
läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin,
stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang,
korrigerarar sig själv vid behov,
prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning,
läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov,
läser elevnära faktatexter texter och återger innehållet muntligt,
visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa och
visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor, och
läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt,
visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Skrivutveckling åk1-3

A
B
C
Eleven har skrivriktningen klar för sig,
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra,
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler,
prövar att skriva för att kommunicera,
skriver text för att kommunicera,
skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning,
utforskar skrivandet genom att använda versaler och /eller gemener,
använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt,
skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår,
gör ofta mellanrum mellan orden,
gör mellanrum mellan orden,
söker och hämtar information från någon anvisad källa,
kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver och
kan stava några för eleven vanligt förekommande ord och
kan stava många för eleven vanliga ord och
bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och interpunktion mer än sporadiskt.
visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Tala, lyssna och samtala åk 1-3

A
B
C
Eleven kan berätta om något den varit med om.
Eleven kan prata med andra om saker den känner till.
Eleven kan prata med andra om saker den känner till och ställer frågor, ger kommentarer och säger vad den tycker.
Eleven kan med hjälp av bilder berätta en historia.
Eleven lyssnar, kommer ihåg och genomför en instruktion/uppgift när läraren ger den till hela klassen.
Eleven kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Eleven lyssnar, kommer ihåg och genomför en instruktion/uppgift när läraren ger den bara till eleven.
Eleven kan ge muntliga instruktioner till en kamrat, exempelvis förklara en lek.
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven lyssnar utan att avbryta när kamrater berättar.

Informationssökning och källkritik

A
B
C
Eleven vet att det är skillnad på skönlitteratur och faktatexter.
Eleven kan söka information från böcker, tidskrifter och webbsidor för barn som någon visar för eleven.
Eleven kan söka information från en källa som någon visar och skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Eleven förstår alfabetisk ordning och kan sortera efter första bokstaven i ord, ex: apa, bil, citron
Eleven kan sortera ord i alfabetisk ordning efter andra och tredje bokstaven.
Eleven kan använda viktiga ord som hör ihop med den skriver om. Eleven skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Eleven kan använda bilder för att göra det den vill berätta med sina texter tydligare.