Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi - det ekonomiska kretsloppet

Skapad 2017-09-13 12:31 i Furulunds skola Partille
I detta moment ska vi lära oss mer om samhällets ekonomi, företagens ekonomi ,den enskilda personens ekonomi och den globala ekonomin.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Det ekonomiska kretsloppet i samhället. Hur pengar förs runt till olika aktörer.

Innehåll

Elevdel

Undervisning
Under några veckor ska du i ämnet samhällskunskap läsa om samhällsekonomi. Ämnet kommer att utgöra en del i ett större sammanhang där vi i förlängningen kommer in på globalisering, fattigdom och miljö.

Så här kommer du att arbeta
- Genomgångar av begrepp, ord och olika ekonomiska sammanhang.
- Klassvisa diskussioner.
- Korta övningsexempel.
- Grundläggande läxförhör i de begrepp och sammanhang som rör ämnet.
- En mindre fördjupningsuppgift 

Det här kommer du att lära dig
- Grundläggande begrepp och ekonomiska sammanhang inom samhällsekonomi, världsekonomi, företagsekonomi och
privatekonomi.

- Hur världens olika ekonomier hänger samman och hur du som privatperson påverkas av olika ekonomiska händelser
och företeelser och hur den ökande globaliseringen påverkar ekonomierna.

- Du kommer dessutom att lära dig att ställa upp en enkel budget.

Bedömning via matris i Unikum.

Kopplingar till läroplanen med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

 Ämnets mål och syfte
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika
perspektiv,
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och
modeller, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera
deras relevans och trovärdighet,

Kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och
mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och
modeller på ett fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och
beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers
möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Matriser

Sh SO
SO - samhällsekonomi

Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
Har vissa grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord fakta och nya begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Förklarar och därmed utvecklar fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
Skiljer tydligt på fakta och åsikter, som kan hänvisas till källor. Använder sig av kunskapen i olika sammanhang.
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Berättar om händelser och skeenden. Behöver hjälp för att kunna se händelser och skeenden och förklara följderna.
Beskriver med egna ord några orsaker till händelser och skeenden. Förklarar, med hjälp, några följder. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker till händelser och skeenden och förklarar följderna. Ser samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker och följder. Tolkar och analyserar helheten. Visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden och förstår helheten.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Söker och samlar information med hjälp av instruktioner.
Väljer och sorterar informationen utifrån instruktioner. Väljer med hjälp, passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar informationen självständigt.. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt, genom nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: