👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 ht-17

Skapad 2017-09-13 12:52 i Kungsklippeskolan Huddinge
Planering för matematikarbetet i år 2 under höstterminen 2016 med utgångspunkt från arbetsmaterielet Safari och boken 2A.
Grundskola 2 Matematik
Under detta arbete kommer du att få lära dig talen upp till 100 och att räkna addition och subtraktion med tiotalsövergångar med dessa. Du kommer även att introduceras i multiplikation. Du kommer också att få öva dig på klockan, att mäta volym och längd, samt arbeta med former och ytor.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analysförmåga – formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

Kommunikativ förmåga – föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Begreppsförståelse – använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 – utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Metakognitiv förmåga använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Arbetssätt och metod

Safari 2A, laborativt och konkret materiel , skolplus.se

Vi kommer att följa matematikläromedlet Safari och jobba i boken 2A, samt fördjupa undervisningen genom laborativt och konkret materiel, färdighetsträning och digitala övningar. Vi kommer att spela olika mattespel och arbeta med mattestationer i smågrupper. Problemlösning och kluringar där vi samtalar om olika lösningar och visa hur vi tänker kommer vi också att arbeta med i olika grupper.

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt

Jobba i matteboken, extraboken.

Mattespel på datorn

Mattespel och mattestationer med tärningar, kortlekar m.m.

  

Bedömning

När du har arbetat med det här området ska du ha lärt dig:

Analys förmåga - positionssystemet tiotal och ental.

- vad 100 är samt använda talraden på ett korrekt sätt. Jämföra tal, vilket som är störst-minst

- välja rätt räknesätt utifrån uppgiftens frågeställning

- räkna med addition och subtraktion.

- känna till multiplikation. 

- förståelse för vad ex 52+7 kan vara.

Kommunikativ förmåga - beskriva och förklara så att andra förstår.

- berätta egna textuppgifter och berätta textuppgifter till givet tal ex 52+7

Begreppsförståelse - använda och förstå matematiska begrepp så som största, minsta, storleksordning och talsort. 

Metakognitiv förmåga - förklara hur du tänker med ord, bild och siffror. 

 

Dokumentation

Vi kommer att:

 • analysera resultatet av läromedlets diagnos
 • använda oss av Skolverkets bedömningsuppgifter i matematik för att bedöma elevernas kunskaper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3