👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6 Läsa Skriva Tala Lyssna

Skapad 2017-09-13 15:25 i Stureskolan Hedemora
I det här temat kommer vi att arbeta med att läsa och analysera skönlitteraturtexter och andra typer av texter och deras innehåll. Stor vikt läggs i läsning, läsförståelse och viss del läshastighet.
Grundskola 6 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Språk är spännande! Följ med på en resa där vi utforskar det svenska språket.

Innehåll

 Läsa och skriva

Du kommer att få träna:

 • Högläsning med flyt och inlevelse.
 • Läsförståelse.
 • Muntligt reflektera över lästa texter.
 • Berättelseskrivning med inledning, handling och avslutning med person- och miljöbeskrivningar.
 • Kamratbedömning och självbedömning.
 • Att bearbeta texter.
 • Skriva faktatexter med hjälp av nyckelord eller tankekartor.
 • Att skriva manus och argumenterande texter.
 • Kombinera text och bild.
 • Använda olika hjälpmedel för stavning.
 • Recensera en bok, film eller teater.

Genom:

 • Att göra olika skrivuppgifter.
 • Att läsa enskilt.
 • Gemensam läsning.
 • Språkträning: ordklasser, skiljetecken, meningsbyggnad, stavning.
 • Träna studieteknik.
 • Kamratrespons och självbedömning.
 • Filmer.
 • Läsförståelseträning.

 Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Läsa böcker gemensamt och enskilt och skriva bokrecensioner.
 • Genomföra olika skrivuppgifter som är anpassade efter syfte och mottagare, och bearbeta och förbättra dem utifrån omdömen.
 • Ge omdömen om dina egna och andras texter.
 • Använda olika källor vid faktasökning och resonera källkritiskt.
 • Genomföra olika lästest och stavningstest.

Tala, lyssna och samtala

Du kommer att få träna:
 • Att samtala om läsningens upplevelse.
 • Att muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir levande.
 • Att använda stödord, tankekarta, bilder och digitala medier för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 • Att lyssna till andras åsikter och framföra egna argument i samtal.

Genom:

 • Gemensamma bokdiskussioner.
 • Muntlig redovisning inför liten grupp eller helklass.
 • Samtal och diskussioner i grupper och i helklass.

Bedömning - Hur visar du vad du har kärt dig?

 • Att läsa gemensamma böcker och delta i bokdiskussioner.
 • Att muntligt redovisa inför klassen, mig eller en liten grupp.

Språkbruk

Du kommer att få lära dig om:

 • Minoritetsspråk i Sverige.
 • Studieteknik.

Genom:

 • Gemensamma genomgångar.
 • Filmer.

Bedömning - Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Genom en tipspromenad om minoritetsspråken..

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsa, skriva, tala, lyssna, minoritetsspråk

Läsa

Du har ännu inte nåt godtagbar nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsflyt
Kunna läsa med flyt och inlevelse och använda lässtrategier
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att kunna läsa skönlitteratur för barn och ungdomar och har inte fått riktigt FLYT ännu.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med FLYT genom att använda lässtrategier på ett ganska bra sätt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med GOTT FLYT genom att använda lässtrategier på ett ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med MYCKET GOTT FLYT genom att använda lässtrategier på ett ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Läsförståelse
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap (läsförståelse)
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att förstå texters sammanhang och budskap.
Du kan DELVIS förstå texters sammanhang och budskap.
Du har GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Du har MYCKET GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Sammanfattning
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och kunna resonorera om textens innehåll
Du kan på ett ENKELT sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar några viktiga delar av textens/bokens innehåll.
Du kan göra UTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra VÄLUTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med mycket god koppling till sammanhanget.
Reflektion
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text och vad du tyckte om dess kvalitet
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att kunna beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett ENKELT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett UTVECKLAT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Läshastighet
Antalet lästa ord och meningar i ord- och meningskedjetest
Du har långsam läshastighet
Du ligger under den förväntade läshastigheten för årskursen.
Du ligger precis i fas med den förväntade läshastigheten för årskursen.
Du ligger över den förväntade läshastigheten för årskursen.
DLS- läsförståelse
Staninevärde lästest
Staninevärde 1-2
Staninevärde 3
Staninevärde 4-5-6
Staninevärde 7-8-9

Skriva

Du har ännu inte nåt godtagbar nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att skriva olika texttyper
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att skriva begripliga texter.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt, men inte alltid så tydligt, innehåll och en i stort sett fungerande, för genren, typisk struktur.
Du kan skriva olika slags texter med mestadels tydligt innehåll och en relativt väl fungerande, för genren, typisk struktur.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och en väl fungerande, för genren, typisk struktur.
Språkriktig förmåga
 • Sv  E 6
Du gör många stavfel och du använder inte skiljetecken på rätt sätt.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss osäkerhet. Du gör en del stavfel och har inte automatiserat stor bokstav och punkt.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. Dina stavfel är ganska få och du har nästan automatiserat stor bokstav och punkt.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Du stavar nästan allting rätt och har automatiserat stor bokstav och punkt.
Förmåga att skriva berättande texter med handling och gestaltande beskrivningar.
 • Sv  E 6
Du gör inga beskrivningar av personer och miljö.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Du varierar ditt språk till viss del.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Du varierar din språk och visar prov på ett gott ordförråd.
Förmåga att söka och bearbeta information
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att söka, välja ut och sammanställa information.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och resonemang om informationens användbarhet..
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Förmåga att sammanställa information
 • Sv  E 6
Du skriver av text.
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, många egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, till stor del egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Förmåga att kombinera text och estetiska uttryck
 • Sv  E 6
Du har svårt att kombinera text och bild så att man förstår sammanhanget.
Du kan på ett mestadels fungerande sätt kombinera text och estetiskt uttryck (t.ex en bild) för att förstärka och levandegöra budskapet i din text.
Du kan på ett fungerande sätt kombinera text och estetiskt uttryck (t.ex en bild) för att förstärka och levandegöra budskapet i din text.
Du kan på ett väl fungerande sätt kombinera text och estetiskt uttryck (t.ex en bild) för att förstärka och levandegöra budskapet i din text.
Förmåga att ge respons och omdömen
 • Sv  E 6
Du kan inte ge relevant omdöme om andras texter. Du ser inte vad som är bra resp. mindre bra.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du kommenterar vad som är bra resp. mindre bra.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du kommenterar styrkor och svagheter.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du kommenterar styrkor och svagheter i texten och ger förslag på hur dessa kan förbättras.
Förmåga att bearbeta texter
 • Sv  E 6
Du har svårt att ta respons från andra och gör inte förbättringar i din egen text.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, och kvalitet på enkelt sätt t.ex genom att förbättra stavningen, men har svårare för att ändra innehållet.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, och kvalitet på ett mer utvecklat sätt t.ex. genom att ändra stavning och delar av innehållet.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet t.ex genom att ändra stavning samt större delar av innehållet.

Tala

Du har ännu inte nåt godtagbar nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
 • Sv  E 6
Du deltar i samtal.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt.
Du kan vill, och vågar uttrycka dig muntligt. Du förklarar vad du menar, och ställer frågor som för samtalet framåt. Du framför egna åsikter på ett bra sätt.
Muntlig framställning
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att göra enkla muntliga redovisningar.
Du gör muntliga framställningar med viss struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med fungerande struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med stor säkerhet och tydlig struktur som inledning, innehåll och avslutning.

Minoritetsspråk

Du har ännu inte nåt godtagbar nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Minoritetsspråk
 • Sv  E 6
Du känner inte till något minoritetsspråk i Sverige.
Du kan ge något exempel på minoritetsspråk i Sverige.
Du kan ge flera exempel på minoritetsspråk i Sverige.
Du vet vilka minoritetsspråk vi har i Sverige och varför de är minoritetsspråk.