👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Vår Värld 17/18

Skapad 2017-09-13 18:38 i Kajutans förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Projekt på Kajutan är "Vår värld".

Innehåll

Varför?

Tema världen är ett tema med många möjligheter. Vi kan följa barnens värld och intressen. Med tema vår värld kan vi få fatt i barnens hypoteser och funderingar samt undersöka dem, något vi ville utveckla från förra årets kvalitetsberättelse. Vi vill även göra barnen mer delaktiga i processen av lärväggen, utveckla lärväggens syfte och placering/utseende. Vi vill att barnen ska utveckla en känsla av att vara en del av världen och hitta sitt jag i de vardagssituationer som återkommer under dagen. Från handlingsplanen för språkrutiner från förra året har vi som utvecklingsområden modersmål och kulturella skillnader. T.ex. synliggöra kulturella skillnader och likheter kopplade till olika delar av världen genom mat, traditioner och språk.

Syfte/Mål

Vi vill att barnen ska utveckla nyfikenhet för sin omvärld. Vi vill skapa en vi-känsla och respekt för olikheter.

Våra utvecklingsområden för läsåret är:

 • få fatt i och undersöka barnens hypoteser
 • göra barnen mer delaktiga i processen av lärväggen 
 • arbetet med modersmål och kulturella skillnader och likheter

 Utöver det här kommer temat även innehålla språkaktiviteter, matematik och naturvetenskapliga aktiviteter. 

 För barnen:

Vi vill att barnen utvecklar empati och respekt för andra och för vår miljö. Vi vill erbjuda olika miljöer och lärsituationer där barnen får uppleva "vår värld" utifrån olika perspektiv.

För pedagogerna

Pedagogerna kommer arbeta med frågan:Hur kan vi göra utemiljön mer utmanande samt utveckla arbetet med lärväggen.

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra Lpfö98 Rev.201

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. Lpfö98 Rev.2016

Planera och genomföra

Exempel på aktiviteter som pedagogerna kan/kommer att genomföra. Även vårdnadshavarna är delaktiga i det här genom de exempel på aktiviteter de lämnat till pedagogerna.

-besöka barnens hus

- affär

- gå till nya platser i "vår" stad

- kroppen (handavtryck)

- lärmiljöer

-vårdnadshavares yrken och lekar

- djur i olika världsdelar

- mat och odling

- hållbar utveckling, "planetskötare"

- estetiska uttryckssätt så som t.ex. musik, dans, bild, drama

-mat från olika länder

-kartor

- lek från barns erfarenheter och intressen, lekar från olika länder

-väder och klimat

- färdmedel och resor

-Hela vår värld t.ex. flaggor, språk, levnadsförhållanden

 

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • det kompetenta barnet
 • barns inflytande
 • vårdnadshavares involvering
 • kreativitet och de hundra språken
 • att lära tillsammans och av varandra
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • variation i arbetsformer
 • olika gruppkonstellationer
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • för barnen att ställa hypoteser 

Det här arbetet ser olika ut på avdelningarna och går att följa i vårt SKA-arbete.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi utvärderar regelbundet på våra veckoplaneringar genom vårt kvalitetsarbete:SKA. Genom, diskussioner, foton, observationer och aktiviteter får vi fatt i resultat, analys och vidare utvecklingsområden kopplat till våra mål.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016