👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa i djurens värld på Bondgården,

Skapad 2017-09-14 06:40 i Hedekas förskola Munkedal
Förskola
En resa i djurens värld på Bondgården.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

 

Under höstterminen kommer vi att arbeta med djuren på våran bondgård. Kartläggningen grundar sig på observationer och att barnen visar intresse av att leka och prata om våra djur. Vi kommer även att arbeta med tecken som stöd och även använda oss av våra sång kort.

Barngruppen har förändras sedan i våras, det är en mindre barngrupp och gamla barn har flyttat till Katthult även nya barn har kommit in på avdelningen.

Mål

Eget formulerat mål

 

Under vårt arbete vill vi utmana barngruppen / individen i deras nyfikenhet för djuren på bondgården och dess liv.

Vi vill ge barnen erfarenheter om tecken / tecken som stöd.

Läroplanens mål

 

Nedan finner ni de mål från läroplanen som vi i huvudsak berör/fokuserar på under arbetets gång.

Barnens erfarenheter

 

På våran avdelning består barngruppen av 12st  barn mellan 3-5 år. Utifrån barnens efterfrågan och samt önskemål är det följande vi kommer att jobba med under hösten.

 - Djuren på bondgården

 -Sånger

 -Tecken/tecken som stöd

 -Sagostunder

 -Skapande 

Nu återstår det för oss pedagoger att utmana barngruppen i dess utveckling, och var varje individ befinner sig i sin utveckling.               

Insatser - åtgärder för att nå målet

 

För att tillgodose barnens önskemål och behov i barngruppen kommer vi att ta oss ut på våran resa i bondgårdens värld.

 -Vi kommer att prata om djuren på bondgården, hur de ser ut och lever.

 - Sånger: Det kommer bli så att vi använder oss av våra sång kort och använder oss av teckensånger. Så barnen kommer att möta många nya

 -Sagostunder: Vi kommer att besöka många sagor i sagornas värld. Detta sker genom barnens intresse och önskemål.

 -Skapande: Det kommer att bli en del skapande material ifrån förskolan och även en del som kommit ifrån våran skog och utflykter.

Samtliga i arbetslaget ansvarar för att vårat temaarbete går framåt. Att vi är lyhörda inför barnen vad de önskar. Det kommer att bli en del pyssel och aktiviteter som vi delar upp olika mellan oss pedagoger.

 

 Hur målet skall utvärderas

 

Innehållet och målet med temaarbetet är att barnen skall få insyn i djuren som lever på våra bondgårdar. Vi kommer att dokumentera det vi gör tillsammans med barnen. Dokumentationen kommer att synliggöras i barnens lärlogg  på Unikum, pic-collage som sätts upp i våran hall. Barnens utveckling kommer att delges i vår uppföljning.

Teoretisk bakgrund

 

Djur ger människan glädje anser Höök (2010 ), vilket Leicht Madsen (2002 ) instämmer i och tillägger även att djur förmedlar en känsla av kärlek, ömhet, vänskap och värme. I samvaro med djur, anser Folke-Fichtelius (1995), att människors förmåga utvecklas till att känna och visa känslor, respekt och samhörighet. Vidare menar författaren att det är viktigt för barns hälsa och utveckling med beröring och kroppskontakt. Att beröra djur kan aldrig kompensera mänsklig kontakt men kan däremot fylla i eventuella glapp i förbindelsen med människor. Leicht Madsen (2002) hävdar att djur ger barn en möjlighet att bli ovillkorligt älskade, detta trots brister, olydnad och utseende. Djur ger människor en känsla av gemenskap, de är även fördomslösa vilket gör att barn väljer att anförtro djur sina tankar, känslor och minnen, då de alltid blir bemöta med samma tillgivenhet och uppmärksamhet menar Höök (2010).

Barn som umgås med djur är säkrare i sig själv och deras ängslighet minskar avsevärt hävdar Leicht Madsen (2002). Vidare skriver författaren att djur har stor betydelse för att barn ska kunna utveckla sin egen identitet.

Folke-Fichtelius (1995) menar att barn och djur hör ihop och att barn tycker att det är roligt att umgås med djur. Vidare menar Folke-Fichtelius att djur förmedlar trygghet och ett emotionellt stöd till barn. Dirfeldt och Persson (2008) skriver att barn som befinner sig kring djur kan hantera omgivningens krav och förväntningar på ett bättre sätt. Stödet som ett djur ger ett barn kan underlätta att barnet ska ta steget till att möta utmaningar.

Leicht Madsen (2002), Uvnäs Moberg (2002), Håkansson (2009) samt Forsman (2006) menar att djur utvecklar människor med god hälsa. Stressen minskar och blodtrycket är lägre när barn är i närheten av djur, även om de inte vidrör djuret. Vidare menar författaren att vilken djurart som människor interagerar med är av mindre betydelse, utan att samtliga djur innebär en positiv hälsoaspekt. I våra interjuver framkommer det att barn blir harmoniska av att umgås med djur samt att det är betydelsefullt för barn att växa upp med djur. Detta bekräftas då beröring och kroppskontakt är mycket viktigt för barns hälsa, menar Folke-Fichtelius (1995) och tillägger att djur inte helt kan ersätta mänsklig kontakt.  

Dokumentation

 

Som vi tidigare nämnt  kommer barnens arbete synliggöras och även barnens kunskaper det dokumenteras genom ipads med te.x pic-collage. Vi kommer att publicera i barnens lärlogg på Unikum. På Unikum kan man följa arbetet och barngruppen med lite olika glimtar.

Samverkan med vårdnadshavare

 

Information till föräldrarna kommer att ske med informationsbrev som kommer med jämna mellanrum som skickas ut på Unikum. Pipcolage kommer att synas på Unikum men även sättas upp i hallen.

Våran planering delges även till er föräldrar.

Vi hoppas att vi skall ha en bra kommunikation med er föräldrar och ni talar om om det är något ni undrar över eller vill prata om.

Vi har även dagligen kontakt med er föräldrar och pratar vid lämning och hämtningen.

 

 

 

Utvärdering MALL 2017 (Skriv EJ i skolbanken utan kopiera och gör blogginlägg i er avdelning)

Pedagogernas insatser

Hur har jag som pedagog genomfört det som var planerat?
Hur bemötte jag barnen?
I vilken utsträckning har jag fört utvecklande samtal?Hur har arbetslaget fungerat tillsammans? Har vi alla strävat mot samma mål?Feedback av kollegorna! Feedback av barnen? Feedback av vårdnadshavare?

Barnens upplevelser

Utvärderingen tillsammans med barnen gick till så här ...
Barnen uttryckte att …”det där” var spännande” därför att… det där” var tråkigt därför att… Det ”andra” var… Annat.

Barnens utveckling

Beskrivning av gruppens utveckling. Vad känner barnen till nu om det valda området när arbetet har pågått under… antal veckor. Kan bygga på observationer, intervjuer, sångstunder, lekstunder eller annat

Teoretisk bakgrund

På dessa sätt stämmer/stämmer inte teorier och forskning som vi har lyft upp med vårt arbete. Vi tror att det kan bero på…

Analys av utvärderingen

Utvärderingen visar att…
kan handla om hur barnen har tagit till sig och utvecklats, kan handla om hur vissa delar av arbetet har uppskattats av barnen, av vårdnadshavare, av pedagoger… Annat. Vi har lyft upp dessa teorier/forskning och vi har i vårt kvalitetsarbete erfarit att…

Resultatets betydelse för fortsatt arbete

Utifrån analysen av resultatet kommer vi i fortsättningen att… Kan handla om hur vi bemöter barnen, hur vi ser på de yngsta barnens lärande, hur vi kommer att organisera verksamheten, annat.

Referenser

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016