👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Nederländska PP för diskutera och resonera - debatt och argumenterande text ÅK 7 - 9

Skapad 2017-09-14 10:32 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommuns gemensamma pedagogiska planeringsmall för grundskolan
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Det är viktigt att kunna framföra sina tankar och åsikter, samt att kunna förmedla varför man tänker som man gör. I denna PP lär du dig att sätta ord på dina åsikter, sammanställa argument som stödjer din åsikt, samt att reagera på andras åsikter. PP:n består av två delar: att delta i en debatt samt att skriva en argumenterande text.

Innehåll

Syfte (Lgr11)

  • Lgr11
   Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  • Syfte
  • Ml
   Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Ml
   Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  • Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt Innehåll (Lgr11)

 • Centralt innehåll
 • Ml 7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml 7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Ml 7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Ml 7-9
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 •  Kultur och samhälle Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.Ml 7-9

Viktiga begrepp

Debatt (debat):

tes (stelling)

åsikt (mening)

argument (argument)

aspekt (aspect)

underbygga (onderbouwen)

slutsats (conclusie)

argument - förklaring - exempel (AFE), (AUB: argument - uitleg - voorbeeld)

 

tegenstander

voorstander

medestander

jury

anförande (betoog: kop - romp - staart)

presentation (presentatie: ogen, stem, houding, inleving)

reagera (reageren: aanwijzen - samenvatten - reageren - concluderen)

se även debattordboken (debatwoordenboek)

 

Argumenterande text (argumenterende teks/betoog):

bindeord (signaalwoord)

struktur (structuur: inleiding - romp met verschillende argumenten - conclusie)

argument (argument - uitleg - voorbeeld - tegenargument - ontkrachting)

Konkretisering av målen

Du lär dig i olika steg att muntligt försvara en tes med hjälp av välunderbyggda argument (argument - förklaring - exempel) och att använda argument för att försvara dina åsikter i en argumenterande text.

Efter genomförd undervisning ska du kunna

- formulera olika teser och välunderbyggda argument (AFE-form)

- delta i en debatt genom att ställa öppna frågor, reagera på andra deltagares inlägg, framföra nya tankar

- hålla ett anförande

- kunna beskriva skillanden mellan ett anförande (betoog) och en argumenterande text

- skriva en argumenterande text med korrekt struktur och språkbruk

Arbetssätt

Språkutvecklande arbete:

Vi utforskar sambandet mellan tankar och språk, vikten av att uttrycka sig tydligt och precist. Det betyder att vi tränar på att beskriva alla steg i en tankeprocess så att du kan uttrycka välunderbyggda argument för dina åsikter.

 

Arbetsgång:

Steg 1: introduktion: vi tittar tillsammans på ett filmklipp där en debatt hålls i en nederländsk skola (se schooldebatteren.nl)

Diskussion kring vad eleverna ser: vad gör eleverna, hur är debatten uppbyggd?

Steg 2: vi tittar på olika korta filmklipp där man får lära sig vilket språk man ska använda, hur en debatt går till. Analys av det vi ser i filmklippen. Genomgång av matrixen för muntliga färdigheter.

Steg 3: hur bygger man upp ett välunderbyggt argument och ett anförande? Tes, tre argument med AFE-form, slutsats

Steg 4: övningmaterial från 'schooldebatteren', analys av argumenterande texter, skriva egna argument med hjälp av befintliga teser.

Steg 5: genomgång av hur debatten går till. Vilka olika steg finns det och hur uppför man sig? Hur ställer man öppna frågor och varför är det viktigt att göra? Hur reagerar man på motståndarnas argument? Hur framför man nya argument (som man kommer på under debatten)?

Steg 6: förbereda en debatt (i teams)

Steg 7: hålla debatten. Debatten spelas in för analys (ljud eller ljud och bild)

Steg 8: Analys av debatten: följde den reglerna för en debatt? Hur bra framfördes argumenten (AFE)? Hur bra lyckades eleverna reagera på motståndarna?

Steg 9: genomgång av struktur för argumenterande text, samt genomgång av matrixen för argumenterande text. Diskussion kring skillanderna mellan anförande och argumenterande text: olikheter i struktur, markering av den egna och andras åsikter i texten, användning av bindeord.

Steg 10: planera en argumenterande text

Steg 11: skriva den argumenterande texten

Elevinflytande

Du får själva välja vilka ämnen du vill diskutera. Vid behov kan läraren föreslå olika ämnen.

Du behöver vara med i ett debatteam minst en gång. Vid andra tillfällen får du välja om du vill vara med i ett debatteam eller i juryn.

Du får själv välja ämnet för den argumenterande texten, förslagsvis ett ämnen som kan användas även i andra skolämnen som t.ex. SO, NO, religionskunskap, svenska, engelska, mm.

Bedömning

bedömning av slutredovisningarna sker med hjälp av matriserna nedan.

Slutredovisning

Delmomenten har varsin redovisning:

en debatt för den muntliga delen

en argumenterande text för den skriftliga delen

Tid

Arbetet beräknas ta en termin

Uppgifter

 • Instruktion för att skriva en argumenterande text

 • Bedömning argumenterande text (matris på nederländska)

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9

Matriser

Ml
Matris för bedömning av argumenterande text

MATRIX FÖR BEDÖMNING AV ARGUMENTERANDE TEXT

Förtydligande text
E
C
A

TEXTENS STRUKTUR

Förtydligande text
E
C
A
Hela textens uppbyggnad
du uttrycker dig välstrukturerat och med flyt samt använder dig av inledning, fortsättning och avslutning på ett sätt som är anpassat till textens syfte, samt konventioner för texttypen
Röd tråd
logisk följd av tankarna
det finns olika argument, tankegångarna är begripliga
olika argument finns, tankarna står i en logisk ordning
texten innehåller inledning, olika argument i en logisk ordning och en slutsats
Inledningen
inledningen måste locka läsaren, i inledningen presenterars ställningtagande samt argumenten
Innehåll i paragraferna
konsekvent struktur
försök att samla ihop idéer i olika paragrafer men det lyckas inte överallt
en idé per paragraf men utan förklaring, exempel eller stöd i litteratur.
paragraferna utvecklar tankarna, en idé per paragraf (enligt textmallen) plus relevant stöd i t.ex. erfarenheter, litteratur, aktualitet
presentation av olika argument för och emot
harmoni av argumenten
det finns olika argument och motargument men de handlar inte nödvändigtvis om samma aspekter
det finns olika argument och motargument men de handlar inte nödvändigtvis om samma aspekter
det finns argument och motargument som handlar om samma aspekter
Slutparagrafen
Det finns en slutsats, som kopplas ihop med inledningen, sista meningen ska göra intryck och vara minnesvärd

SPRÅKETS STRUKTUR

Förtydligande text
E
C
A
Förtydligande text
E
C
A
tempusharmoni
Verb är böjda men ibland fel. Det finns fel i tempusharmonin men texten är begriplig (läsaren behöver anstränga sig för att förstå texten).
regelbundna verb är böjd rätt men det finns fel på de oregelbundna verben. Det finns fel i tempusharmonin men de stör inte texten.
de flesta verb är böjda på ett sätt som inte stör kommunikationen. Tempus används på ett för texten lämpligt sätt
användning av bindningsord
mycket enkla bindeord, det är ibland svårt att följa tankarna. Fraser eller kortare meningar blir med ett begränsat antal enkla sambands- eller bindeord sammansatt till en sammanhängande text
användning av lämpliga bindeord men inte alltid på rätt sätt. Med hjälp av olika bindeord sammansätts fraser eller meningar till en sammanhängande text på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt.
lämpliga bindeord används för det mesta på rätt sätt
konsekvent användning av perspektiv
passiv eller första/tredje person singular
texten växlar mellan olika perspektiv på ett sätt som gör den svårbegriplig
texten växlar mellan olika perspektiv men den är begriplig
I texten används konsekvent sätt former för perspektiv som gör det klart vilka som är de egna argument och vilka som är motargument (om motargument finns).
ordbildning
samband mellan verb - adjektiv - substantiv
I texten finns ord från olika ordklasser
Texten innehåller utvecklingsfel som visar att du håller på att lära dig olika grammatiska strukturer.
Texten visar ett tydligt och precist ordval med ord från olika ordklasser
satsbyggnad / meningsbyggnad
ordföljd, huvudsats/bisats, variation, kasus
Texten innehåller enkla grammatiska strukturer och satsmönster. Ingen eller mycket lite variation i satsmönster.
Texten innehåller vanligt förekommande grammatiska strukturer och satsmönster. Variation genom att olika försök med mer komplex meningsbyggnad.
Texten innehåller lämpliga grammatiska strukturer och satsmönster. Texten har varierande meningsbyggnad som kommunicerar innehållet tydligt och precist.

SPRÅKLIG VARIATION

Förtydligande text
E
C
A
Förtydligande text
E
C
A
Åsiktsmarkering
antingen verb som anger åsikter eller adjektiv som övertalar läsaren
ingen åsiktsmarkering finns
Texten innehåller få åsiktmarkeringar och de används inte alltid rätt
Texten innehåller några åsiktsmarkeringar på ett fungerande sätt
Variation i ord och begrepp
synonymer, fasta fraser, metaforer och andra stilgrepp
Texten innehåller omskrivningar eller omformuleringar som uttrycksmedel för att kommunikationen ska fungera.
Texten är formulerad på ett varierande sätt och det finns synonymer för att undvika alltför många upprepningar. Enstaka omformuleringar kan förekomma.
Effektivt val av uttryck som stilmedel för att precisera eller belysa delar av texten. Det finns en medvetenhet om vilka associationer dessa uttryck ger.
Ordförråd
ord- begrepp- och frasförråd och förmågan att använda detta i skrift
Uttrycket 'med viss språklig variation' innebär att texten visar ett tillräckligt stort ordförråd för att beskriva vardagliga ämnen, men det kan ibland fortfarande finnas fel som stör kommunikationen i komplexa tankegångar eller vid okända ämnen eller situationer.
Uttrycket 'relativt god språklig variation' innebär att texten visar ett tillräckligt stort ordförråd, även inom områden som ligger utanför vardagliga ämnen. Generell säkerhet i språket, men viss hopblandning och felaktiga ordval kan förekomma utan att det hindrar kommunikationen.
Uttrycket 'god språklig variation' innebär att texten visar ett stort och varierat ordförråd anpassat till textens genre. Ordförråd används på ett i förhållande till syfte, situation och mottagare korrekt och lämpligt sätt.
Beskrivningar och resonemang
beskrivningar används för att fördjupa resonemangen
Texten innehåller uttalanden utan att beskriva kontext, orsaker eller konsekvenser
Texten innehåller försök att beskriva kontext, orsaker eller konsekvenser men det finns inget tydligt samband med argumenten.
Texten innehåller detaljerade beskrivningar som utvecklar / fördjupar argumenten.

Ml
Muntlifa färdigheter, anförande och debatt

MUNTLIGA FÄRDIGHETER, ANFÖRANDE OCH DEBATT

Betyg E
Betyg C
Betyg A

DISKUTERA

 • Ml  E 9   Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Språkbruk i diskussioner
 • Ml  E 9
I huvudsak fungerande Eleven kan i diskussioner använda en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade begrepp. Budskapet når fram i stora drag Språket är i stora drag begripligt för lyssnaren; okända begrepp kan bli förklarade Språket passar in i den sociala kontexten i de flesta situationer
Ändamålsenligt Eleven kan i diskussioner använda en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade begrepp. Ordvalet i samtalen passar ihop med ämnet och budskapet Språket är anpassat efter lyssnaren; okända ord förklaras under samtalet. Språket passar in i den sociala kontexten
Ändamålsenligt och effektivt Eleven kan i diskussioner använda en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade begrepp. Budskapet förmedlas tydligt och leder till att samtalet fördjupas och bredds. Språket är anpassat efter lyssnaren; okända ord förklaras under samtalet så att lyssnaren förstår Språket passar in i den sociala kontexten
Varierande ämnen
 • Ml  E 9
Enkelt Eleven deltar i samtal och diskussioner och bidrar kortfattat med egna erfarenheter till olika samtals- och diskussionsämnen
Utvecklat Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner genom att hen bidrar med kunskaper och erfarenheter som är relevanta för många olika samtals- och diskussionsämnen
Välutvecklat Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner genom att hen målmedvetet bidrar med kunskaper och erfarenheter som är relevanta för många olika samtals- och diskussionsämnen
För diskussioner framåt, fördjupa och förbreda
 • Ml  E 9
Till viss del för samtalen och diskussioner framåt Eleven kan ställa följdfrågor som passar till ämnet och gör att samtalet / diskussionen fortsätter på ungefär samma ämne Eleven ställer öppna frågor ibland (frågor som börjar med ett fråge-ord t.ex. Vad, Vem När, Var, Hur) Eleven svarar på andras frågor Eleven försöker att hålla sig till amtalämnet
För samtalen och diskussioner framåt Eleven kan genom att ställa följdfrågor få fram mer information om ämnet, så att samtalet / diskussionen fortsätter på samma ämne Eleven ställer huvudsakligen öppna frågor (frågor som börjar med ett fråge-ord t.ex. Vad, Vem När, Var, Hur) som hänger ihop med samtalsämnet Eleven svarar detaljerat på andras frågor. Svaren passar ihop med samtalämnet Eleven håller sig till samtalsämnet genom att dennes inlägg fortsätter att vara relevanta för ämnet
För samtalen och diskussioner framåt och fördjupar och förbredar dem Eleven kan ställa frågor som ansluter till det som redan har sagts, så att samtalen flyter på och fördjupas och förbredas Eleven ställer huvudsakligen öppna frågor (frågor som börjar med ett fråge-ord t.ex. Vad, Vem När, Var, Hur) som hänger ihop med samtalsämnet och bjuder in till svar från lyssnaren Eleven svarar detaljerat på andras frågor. Svaren passar ihop med samtalämnet och har ett tydligt budskap som gör det lätt för andra att reagera Eleven talar på ett inbjudande sätt, så att andra vill berätta och ställa nya frågor Eleven håller koll på samtalsämnet genom att nämna det när samtalet är på väg att gå ifrån ämnet.
Framföra åsikter
 • Ml  E 9
Till viss del för samtalen och diskussioner framåt Eleven sätter ord på sina åsikter och ger några argument som någorlunda bidrar till att samtalet / diskussionen förs framåt Eleven reagerar på andras argument, t.ex. genom att nicka
För samtalen och diskussioner framåt Eleven sätter ord på sina åsikter och ger några underbyggda argument som för samtalet / diskussionen vidare Eleven reagerar på andras argument genom att ta dem som utgångspunkt för nya tankar
För samtalen och diskussioner framåt och fördjupar och förbredar dem Eleven sätter ord på sina åsikter och ger några underbyggda argument som för samtalet / diskussionen vidare Eleven reagerar på andras argument genom att förklara med egna argument varför hen håller med eller inte håller med
Framföra åsikter med underbyggda argument
 • Ml  E 9
Enkla och till viss del Eleven kan kort förmedla sina egna åsikter och ge några få argument för dem.
Utvecklade och relativt väl Eleven kan förmedla sina egna åsikter utförligt och ge några sammanhängande argument för dem. Eleven hänvisar till källor som stödjer argumenten
Välutvecklade och väl Eleven kan förmedla sina egna åsikter utförligt och ge flera sammanhängande argument för dem. Eleven beskriver samtals- / diskussionsämnet från olika perspektiv Eleven hänvisar till källor som stödjer argumenten
betyg E
betyg C
betyg A

TALA

 • Ml  E 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Anförandets struktur
I huvudsak fungerande Anförandet består av en inledning och några argument
Relativt välfungerande Anförandet har inledning, argument och exempel
Väl fungerande Anförandet är en logisk helhet med inledning, argument, förklaringar och exempel
Genomförande av anförandet - anpassning till mottagare
Med viss anpassning Eleven använder vardagsspråk, som ibland går över till fackspråk (från källorna) Språket är i stora drag förståeligt för publiken, vid behov kan eleven förklara svåra begrepp Eleven försöker diskutera olika aspekter av ämnet
Med relativt god anpassning Eleven använder vardagsspråk, det går inte att höra citat från källor Språket är anpassat till juryn Eleven diskuterar olika aspekter av ämnet på ett sätt som är intressant för publiken Eleven riktar sig till juryn.
Med god anpassning Eleven använder ett jämnt språk, det går inte att höra citat från källor men språket är inte för enkelt heller Språket är anpassat till juryn Eleven diskuterar olika aspekter av ämnet på rätt nivå för publiken Eleven riktar sig till juryn.
Genomförande av anförande- anpassning till sammanhang
Eleven är något medveten om att det går att anpassa språkbruket till olika (mer eller mindre formella) sammanhang och förstår varför det är viktigt Eleven kan ge ett exempel på ett sätt att anpassa sitt språk till en situation Elevens språk är någorlunda anpassat till en muntlig presentation, t.ex. tilltallsformer, talhastighet, val av innehåll
Eleven är medveten om att det går att anpassa språkbruket till olika (mer eller mindre formella) sammanhang och förstår varför det är viktigt Eleven kan ge olika exempel på ett sätt att anpassa sitt språk till en situation Elevens språk är anpassat till en muntlig presentation, t.ex. tilltallsformer, talhastighet, val av innehåll
Eleven är medveten om att det går att anpassa språkbruket till olika (mer eller mindre formella) sammanhang och förstår varför det är viktigt Eleven kan ge olika exempel på olika sätt att anpassa sitt språk till en situation Elevens språk är väl anpassat till en muntlig presentation, t.ex. tilltallsformer, talhastighet, val av innehåll
betyg E
betyg C
betyg A

RESONERA OCH JÄMFÖRA

 • Ml  E 9   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
 • Ml  E 9   Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Underbygga resonemang
 • Ml  E 9
Enkelt Under samtalets gång resonerar eleven genom att göra påståenden, ge argument och göra antaganden. Eleven använder exempel för att förtydliga Under debatten resonerar eleven genom att göra påståenden, ge argument och göra antaganden. Några påståenden styrks delvis med exempel och hänvisningar till källor.
Utvecklat Under samtalets gång resonerar eleven genom att göra påståenden, ge argument och antaganden. Eleven använder konkreta exempel för att förtydliga samt hänvisar till olika fakta och källor Under debatten resonerar eleven genom att göra påståenden, ge argument och göra antaganden. Några påståenden styrks med konkreta exempel, hänvisningar till källor, flera fakta samt illustrationer.
Välutvecklat Under samtalets gång resonerar eleven genom att göra påståenden, ge argument och antaganden. Eleven använder konkreta exempel för att förtydliga samt hänvisar till olika förklarande fakta, jämför och använder pålitliga källor Under debatten resonerar eleven genom att göra påståenden, ge argument och göra antaganden. Några resonemang styrks med konkreta exempel, hänvisningar till pålitliga källor, citat, jämförelser, förklarande fakta samt illustrationer. Eleven gör tydlig skillnad mellan sina egna åsikter och fakta / andras åsikter.
Dra slutsatser
 • Ml  E 9
Enkla och till viss del Eleven kan dra en delvis underbyggd slutsats om en orsak och följd
Utvecklade Eleven kan dra underbyggda slutsatser om orsak och följd
Välutvecklade Eleven kan dra underbyggda slutsatser samt kan diskutera sambandet mellan olika aspekter