👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 7

Skapad 2017-09-14 10:40 i Strandskolan Tyresö
Utveckling – Vad tekniken gör – Konstruktion och verkningssätt – Komponenter och system – Tekniken, naturen och samhället
Grundskola 7 Teknik
För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov och teknik behandlas. Detta belyser konsekvenser och effekter av en viss teknikanvändning för individ, samhälle och natur. Det kan uppkomma värderingsfrågor, intressekonflikter, förändrade livsvillkor och ekonomiska konsekvenser i samband med olika typer av teknikanvändning.

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

• Identifiera, analysera tekniska problem, behov, funktion, lösningar och
  ändamålsenlighet. 
• Använda teknikens begrepp och uttrycksformer
• Värdera konsekvenser av olika teknikval
• Analysera teknikens förändring över tid


Centralt innehåll för arbetsområdet

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper och förmågor, som eleverna ska utveckla

– Genomföra forskning och undersökningar utifrån givna planering.
– Använda internet och andra media för att lösa uppgiften.
– Redogöra för viktiga faktorer och processer i den teknikhistoriska utvecklingen och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna,
– analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor,
– göra någon eller några tekniska konstruktioner med hjälp av skiss,
   ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar,
– förstå arbetsbeskrivning och ritningar.
– identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system och de ingående komponenternas inbördes relation och funktion.

Arbetssätt och undervisning

– Gå igenom begrepp och termer som rör ämnets karaktär och uppbyggnad.
– Få faktakunskaper genom digitala media ex. film mm.
– Använda internet för att söka efter fakta.
– Göra projektarbete individuellt eller i grupp utifrån en given planering. 
– Tillverka modell.
– Skriva teknisk rapport.

Bedömning; vad och hur.

 Indikatorer som visar på kunnandet (baserat på konkretiseringen ovan).Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till grund för bedömningen av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftar till.

– Skriftlig presentation
– Muntlig presentation
– Demonstration

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Tyresö Teknik år 7-9 Skolverksmodell MED indelningar av förmågor

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med **viss** användning av ämnesspecifika begrepp beskriva **hur enkelt identifierbara delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med **relativt god** användning av ämnesspecifika begrepp beskriva **hur ingående delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med **god** användning av ämnesspecifika begrepp beskriva **hur ingående delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och **visar då på andra liknande lösningar**.
Material & deras användning
Dessutom för eleven **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och **pröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma **enkla** fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma **utvecklade** fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och **systematiskt pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma **välutvecklade och genomarbetade** fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Dokumentera
Eleven gör **enkla** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till **viss** del är synliggjord.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är **relativt väl** synliggjord.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är **väl** synliggjord.

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.