👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska för högstadiet på Ättekulla.

Skapad 2017-09-14 13:45 i Ättekullaskolan Helsingborg
Överskådlig LPP i svenska för högstadiet
Grundskola 7 – 9 Svenska
Översiktlig planeringsmall i svenska på Ättekullaskolan år 7-9.

Innehåll

Syfte

Tolkade och konkretiserade mål.

 • Du behärskar svenskans skrivregler och grammatik.
 • Du kan samtala och disskutera samt förstå andras åsikter.
 • Du kan läsa och förstå olika sorters skönlitteratur från olika tider.
 • Du kan redovisa något muntligt.
 • Du kan skriva och förstå olika sorters texter.

Undervisning.

 • Vi arbetar själva med instuderingsmatriel och extrauppgifter.
 • Vi skriver, läser och diskuterar under handledning.
 • Vi går igenom och diskuterar vad som är viktigt inom ett speciellt arbetsområde.
 • Vi arbetar med frågor till texter och gör olika övningsuppgifter.

Vi kommer att bedöma din förmåga att...

 • läsa och förstå olika sorters texter och skönlitteratur.
 • förstå olika författare och litterära genrer.
 • samtala , diskutera och prata inför andra.
 • skriva olika sorters texter.
 • använda det svenska språket som ett uttrycksmedeloch behärska grammatik och skrivregler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Svenska bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

SVENSKA BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
UTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera, Uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera, Uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
SAMTALA
Kommunicera, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Kommunicera, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag, vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier
Berättar konkret om innehållet och visar viss förståelse.
Reflekterar kring innehåll och budskap. Resonerar och framför egna funderingar. Kan med hjälp av stödfrågor ”läsa mellan raderna”/tolka.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Försöker på egen hand tolka och värdera budskap och syfte. Gör jämförelser och drar slutsatser.
”Läser mellan raderna”. Tolkar, värderar och kritiskt granskar budskapet. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller. Ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
ANALYSERA
medvetet reflektera, reflektera över sammanhang och förstå världen omkring sig (* Upplevda = läst, hört, sett, känt)
Reflekterar kring det upplevda* och framför egna åsikter. Försöker göra jämförelser.
Reflekterar kring det upplevda* och visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till egna erfarenheter. Gör enkla jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda*, argumenterar för den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar förmåga att granska egna och andras åsikter.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter. Uttrycker sig på ett personligt sätt. Kan sätta in det upplevda i olika sammanhang.
HANTERA SPRÅKET
Behärska olika språkliga situationer
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå.
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel. Mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk. Mottagaren förstår utan problem.
BEARBETA OCH ANPASSA
Utifrån egen värdering och andras råd, Anpassa efter syfte och mottagare
Bearbetar texten med hjälp av tydliga instruktioner. Behöver stöd/handledning. Har få egna strategier.
Bearbetar texten utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi. Försöker anpassa efter mottagare/syfte.
Bearbetar texten självständigt utifrån instruktioner/respons. Känner till olika strategier och försöker använda dem. Anpassar efter mottagare/syfte.
Bearbetar texten på ett självständigt sätt. Tar stöd av egen självvärdering och respons. Gör medvetet val av lämplig strategi utifrån situation. Anpassar på ett korrekt sätt efter mottagare/syfte.