👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halmstad som hemstad

Skapad 2017-09-14 14:33 i Teaterkullens förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Under läsåret 2017/2108 kommer vi att arbeta med projektet Halmstad som hemstad. Vi startar upp med att gå hem till barnens hem och tar ett foto utanför deras port. Barnen dokumenterar i sin egen gjorda bok. Vi kommer att göra små utflykter i närområdet och även med buss.

Innehåll

Varför

Utifrån vår kvalitetsberättelse våren 2017 vill vi utmana barnen genom sång, musik och drama. Levandegöra vår plan mot diskriminering och kränkande behandling och göra den mer synlig för barnen och samtala om  varför den finns. Fantasin kommer att leva kvar som ett verktyg i vårt arbete med barnen.

Vi kommer att ha Halmstad som Hemstad som vårt tema. Vi vill att barnen ska få känna delaktighet och tillhörighet till sin hemstad. De ska få uppleva, upptäcka och utforska Halmstad med alla sina sinnen i samspel med andra barn, pedagoger och vårdnadshavare. Alla barn är rika och kompetenta och lär i samspel med andra. Vi vill utmana barns tänkande i kreativa processer och utmana barnen att ställa egna hypoteser.

Vi pedagoger är nyfikna och vill visa en vilja att lära känna barn och dess familjer, samt hemkulturer och språk. Vi vill kommunicera och samverka med vårdnadshavare och barn om deras erfarenheter, åsikter och värderingar.
Barnen och familjerna ska känna sig delaktiga och synas i sin stad. Vi vill att barnen ska få möjlighet att utforska, upptäcka och uppleva sin närmiljö och hemstad.

För barnen:

Vi vill att barnen ska utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Få förståelse för sin närmiljö i relation till sitt hem och till sin förskola.

 

För pedagogerna

Vi pedagoger får en mer personlig kontakt och inblick i deras hemkultur. Vi är nyfikna på att utveckla vårt arbetssätt utifrån Reggio Emilias pedagogik.

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:

 


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

 

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

Planera och genomföra

Vi utgår från barnens egen relation till Halmstad.Vi ställer frågor till barnen om deras hemmiljö. Var bor du någonstans? Var tycker du om att leka någonstans när du är ute? Barnen ska få möjlighet att visa vägen hem till sig från förskolan. Vi gör en personlig bok tillsammans med barnen där de får dokumentera sina tankar och upplevelser om Halmstad som sin Hemstad. Vi arbetar i mindre grupper för att ge barnen bättre förutsättningar att komma till tals och lära i samspel med varandra. Vi ska vara närvarande pedagoger och utmana barnen i deras relation till Halmstad. Vi pedagoger vill genomföra en utflykt tillsammans med barnen för att de ska få vidga sin upplevelsevärld om hemstad.

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör

 • det kompetenta barnet
  Barnen kunde visa och förklara vägen hem. Tillit till barnets förmåga. Vi ger barnet förutsättningar till att känna sig kompetenta.
 • barns inflytande
  Ta vara på barnens intresse och synliggöra dem för barnen.
 • vårdnadshavares involvering
  Veckoplanering finns i hallen. Tamburkontakt.
 • kreativitet och de hundra språken
  Använda olika material. Sång, musik och drama, kottepromenaden,
 • att lära tillsammans och av varandra
  Mindre grupper för att alla ska få komma tals.
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
  Närvarande, utmanande pedagoger som erbjuder olika material och miljöer.
 • olika gruppkonstellationer
  Barnen delas in i två grupper som varvar ute/inne.
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
  Vi introducerar nytt material för barnen och reflekterar tillsammans om hur det ska användas.
 • för barnen att ställa hypoteser 
  Vi ställer öppna frågor och prövar deras hypoteser.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

 

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016